13 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

 

1.Η επιχείρηση εφαρμόζει την τρίμηνη αποστολή ειδοποιητηρίων ύδρευσης . Για κάθε έτος εκδίδονται τέσσερις λογαριασμοί: ΠΑΓΙΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΓΙΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

 

2.Το ειδικό τέλος 80% υπολογίζεται επί της αξίας του “ποσού νερού” όπως προβλέπεται από τον Νόμο 1069/80, άρθρο 11 και επιβάλλεται με σκοπό τη μελέτη, κατασκευή ή επέκταση έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

3.Το τέλος “Ποσό Αποχέτευσης” υπολογίζεται ποσοστιαία (40%) επί του τέλους “Ποσό Νερού”  και αφορά τους καταναλωτές που είναι συνδεμένοι σε δίκτυο αποχέτευσης