9 Νοεμβρίου 2017

Σύσταση – Σκοπός

Σύσταση της Επιχείρησης

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Λαγκαδά στην αρχή συστάθηκε ως Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά το 2001 με βάση τον ν.1069/80 (ΦΕΚ Α-191). Στη συνέχεια, με το νόμο Καποδίστρια ν.2539/1997,  εκτός από το αστικό κέντρο του Λαγκαδά, ανέλαβε τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης και των πρώην κοινοτήτων Λαγυνών, Ανάληψης, Κολχικού, Καβαλαρίου, Ηρακλείου, Χρυσαυγής και Περοβολακίου.

Στη συνέχεια το 2011 με το νόμο Καλλικράτη συγχωνεύτηκε με τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαχανά της Δημοτικής Ενότητας Λαχανά (πρώην Δήμου Λαχανά) και ανέλαβε τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων) Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλινδοίων, Κορώνειας και Σοχού.

Η έκταση του νέου Δήμου Λαγκαδά είναι 1.220,3 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 40.675 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Λαγκαδάς και ιστορική έδρα ο Λαχανάς. Είναι ο δέκατος μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της Ελλάδας.

Σκοπός της Επιχείρησης

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 1069/80 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και τον νόμο 4483/17 (ΦΕΚ Α-107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)», ορίζεται ότι:

1.    Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄87).

2.    Οι Δ.Ε.Υ.Α. καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1876/1990 (Α΄27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/ 1988 (Α΄63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α΄21). Στην τελευταία περίπτωση, οι κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2 περίπτωση 1α΄ του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄170).

3.    Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:

α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία,

γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.