10 Νοεμβρίου 2017

Κανονισμός Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

(Απόφαση υπ’ αριθμ.60/15.07.2011 Διοικητικού Συμβουλίου)

(Απόφαση υπ’ αριθμ.394/07.11.2011 Δημοτικού Συμβουλίου)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(Ι)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 1º : Αντικείμενο  του Κανονισμού

Άρθρο 2º : i) Γενικοί  Όροι

 1. ii) Βασικές έννοιες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο 3ο : Αγωγοί

Άρθρο 4ο : Παροχές

Άρθρο 5ο : Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της  παροχής

Άρθρο 6º : Υδρομετρητές

Άρθρο 7º : Χώρος υδρομετρητών

Άρθρο 8ο : Εσωτερικές  Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 9º     : Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Άρθρο 10o : Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Άρθρο 11ο : Σύνδεση  Ακινήτων  εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

Άρθρο 12ο : Σύνδεση  Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

Άρθρο 13ο : Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Λαγκαδά και Κοινωφελών  Οργανισμών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

 

Άρθρο  14ο : Δαπάνη και τέλος  σύνδεσης  με το δίκτυο  ύδρευσης

Άρθρο 15ο : Δαπάνη  Μεταφοράς, Μετατροπής,  Μετατόπισης της Παροχής

και Επέκτασης Αγωγού

Άρθρο 16ο : Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

Άρθρο 17ο : Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής.

Άρθρο 18ο : Διακοπή – Αφαίρεση παροχών

Άρθρο 19ο : Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών

Άρθρο 20ο : Ιδιοκτήτης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 21ο : Γενικά

Άρθρο 22ο : Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

Άρθρο 23ο : Υγιεινολογικές διατάξεις

Άρθρο 24ο :  Τελικές  Διατάξεις

 

 

(ΙΙ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο του Κανονισμού

Άρθρο 2ο :  Σύστημα Αποχέτευσης

Άρθρο 3ο : Βασικές έννοιες

Άρθρο 4ο : Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

Άρθρο 5ο : Παροχή αποχέτευσης – Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

Άρθρο 6ο : Αριθμός παροχών αποχέτευσης

Άρθρο 7ο : Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

Άρθρο 8ο : Αποχετευμένα υγρά

Άρθρο 9ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων

Άρθρο 10ο : Χορήγηση αδειών για σύνδεση

Άρθρο 11ο : Δαπάνες και τέλη

Άρθρο 12ο : Κυρώσεις

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

(III)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΜΟΝAΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Άρθρο    1ο :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο    2ο :  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Άρθρο    3ο :  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο    4ο :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Άρθρο    5ο :  ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

 

Άρθρο    6ο :  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

(IV)

ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

 

(V)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

(Ι)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

 

Άρθρο  1º

 

Αντικείμενο  του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και  ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Λαγκαδά  (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) σύμφωνα με το Ν.1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά .

 

Άρθρο  2º

 

 1. i) Γενικοί Όροι
 2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν.1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. παρέχει νερό μόνο για ύδρευση.
 4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
 5. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.
 7. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
 8. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.
 9. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.
 10. Δεν θα γίνεται η οριστική υδροδότησή των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
 11. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

 

 1. ii) Βασικές έννοιες
 2. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
 3. Υδραυλική παροχή

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται “Παροχή” και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει  η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

 

Οι παροχές διακρίνονται:

α) Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1½” ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1½” ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων

 1. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. υπηρεσίας.
 2. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β’

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Άρθρο  3ο

 

Αγωγοί

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

 • Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
 • Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200mm.
 • Αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200mm.

 

Άρθρο  4ο

 

Παροχές

 1. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται “Παροχή” και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.
 2. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδρομέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια, εφ’ όσον αυτά παραμένουν ανοιχτά (ανοιχτές πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη στοά, υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων.
 3. Οι παροχές διακρίνονται:

α)  Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι 1½” ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β) Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των 1½” ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

γ) Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή  έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

δ) Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

 

Άρθρο  5ο

 

Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής

 1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελτα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
 2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα αρμόδια γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που  ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προσκληθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.
 4. Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
 5. Οι προσωρινές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας παροχής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

 

Α. Μεταφορά παροχής

 • Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη.

β) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.

γ)  Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.

 • Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδρομετρητών, γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και η δαπάνη μεταφοράς καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει, με δικές της δαπάνες, την παροχή από το καταργημένο παλιό δίκτυο, στο νέο που τέθηκε σε λειτουργία.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
 • Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.

 

Β. Μετατροπή – Μετατόπιση παροχής

 • Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με την δαπάνη της μετατροπής και είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει ανάλογα την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου του.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση την παροχή που έχει τοποθετηθεί σε αδιαμόρφωτη περιοχή και κατά την κρίση της εκτίθεται σε κινδύνους. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτόν. Η μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την διαπλάτυνση (Δήμος κλπ.).
 • Η δαπάνη για την μετατόπιση των αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που βρίσκονται σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε λόγω τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είτε λόγω ανάγκης εκτέλεσης εργασιών από τον ιδιοκτήτη, βαρύνει εξολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Γ. Ανύψωση – Καταβίβαση παροχής

 • Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή.

 

Άρθρο  6º

 

Υδρομετρητές

 1. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή, ο οποίος συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου και αποτελεί ιδιοκτησία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Ο καταναλωτής είναι χρήστης του υδρομετρητή και βαρύνεται με τη δαπάνη συντήρησης και αφαίρεσής του, η οποία καταβάλλεται με την μορφή ενοικίου υδρομετρητή, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.
 2. Οι υδρομετρητές τοποθετούνται σε κιβώτιο προστασίας μέσα σε ειδικά φρεάτια που κατασκευάζονται συνήθως πάνω στο πεζοδρόμιο, τα οποία ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ’ αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν τρίτου.
 3. Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 4. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης ή χρήστης κάθε οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας  θα καταβάλλει χωριστή εγγύηση χρήσης υδρομετρητή και σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον  κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τον έλεγχο των μετρητών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και να καταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση + -3% ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από + – 3% τα έξοδα βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 6. Παρεμβάσεις στον μετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε περίπτωση  που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του μετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο μετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περίοδο του προηγούμενου έτους.

 

Άρθρο  7º

 

Χώρος υδρομετρητών

 1. Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μολύνσεως του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.
 2. Οι υδρομετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
 3. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η Τεχνική Υπηρεσία της επιχείρησης.
 4. Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε πυλωτή, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου βάσει των τεχνικών οδηγιών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η τεχνική υπηρεσία της επιχείρησης. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση, από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., φέρουν οι ιδιοκτήτες της  πολυκατοικίας.
 5. Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.
 6. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Άρθρο 8ο

 

Εσωτερικές  Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

 1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές μεγάλης διαμέτρου μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, ή για υδρομετρητές τοποθετημένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου.
 2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί με χώματα ή μπάζα, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του  και μετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σ’ αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του μετρητή  διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα  κυβικά.
 4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Επίσης θα πρέπει μετά το διακόπτη να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με μετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν .
 5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε διακοπή υδροδότησης.
 6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σωλήνα γαλβανιζέ Φ3/4΄΄ ή Φ22 χιλιοστών πλαστική, έτσι ώστε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 ατμοσφαιρών και να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του νερού.
 7. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου , τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκείμενου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
 8. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
 9. Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
 10. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και να γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μ’ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
 11. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων, από πλημμύρα που πιθανόν να προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ’ αυτούς εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια, που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης.
 12. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται  είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο  9º

 

Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης  του ακινήτου του πελάτη, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς της , με το δίκτυο ύδρευσης  για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:

 1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ’ εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
 2. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, συντάσσει τον προϋπολογισμό της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από το Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει  την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.
 3. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Ο Διευθυντής της Επιχείρησης μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ρυθμίζει την εξόφληση της δαπάνης σε δόσεις, καθορίζοντας ταυτόχρονα και το ύψος της προκαταβολής. Η σύνδεση στην περίπτωση αυτή γίνεται μετά την εξόφληση της προκαταβολής. Τα ποσά των δόσεων, αν δεν εξοφληθούν μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού του αιτούντα.
 4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό της μέχρι και το ακίνητο του πελάτη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι τη θέση του μετρητή, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., εκτός αν αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
 5. Στις πολυώροφες οικοδομές η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει  όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
 6. Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή στην πυλωτή, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο που παραλαμβάνουν ενυπόγραφα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών μόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.
 7. Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων ή στρατοπέδων, όπου παρεμβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των καταναλωτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στα κοινόχρηστα των καταναλωτών, μετά από ενημέρωσή τους από το Τμήμα καταναλωτών.
 8. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος “ΤΟΤΕΕ 2411/1986 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου – ζεστού νερού”, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
 9. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να πληρώνει κάθε δίμηνο τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 10. Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του υδρευόμενου. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

 

Άρθρο 10º

 

Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων – εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Λαγκαδά  με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου, πρέπει να προσκομίσουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

 1. Για να τοποθετηθεί νέα παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα:
 • Εφ’ όσον πρόκειται για νέα οικοδομή, ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:                                                                       

α) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση.

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή,  απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

γ) Φωτοτυπία της κάτοψης του ισογείου ή της πυλωτής της πολυώροφης οικοδομής, ή του καταστήματος ή της ισόγειας κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.

 • Εφ’ όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955 :

α) Θεωρημένο έγγραφο  από την πολεοδομία, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος και η δυνατότητα υδροδότησής του.

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή,  απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του ιδιοκτήτη διαβιβάζεται στο Γραφείο πελατών το  οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα συντήρησης, εξετάζουν την δυνατότητα ή μη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, αν υπάρχει σύνδεση ή  δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, αν έχει εξοφληθεί η δαπάνη σύνδεσης και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται  σκόπιμο. Μετά τον έλεγχο και την κοστολόγηση καλείται ο υδρολήπτης για την οικονομική τακτοποίηση, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.

 1. Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για εργοταξιακή υδροδότηση.

Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων  μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές, μετατρέπεται σε εργοταξιακή.

Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και  η κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής, πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομία για οριστική υδροδότηση.

Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για το χρονικό διάστημα που αναφέρει η αρμόδια πολεοδομική αρχή στη θεωρημένη άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας διακόπτεται η υδροδότηση.

 1. Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση.

β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.

γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.

δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.

ε) Φωτοαντίγραφο μίας σελίδας του τιμολογίου του επαγγελματία με σχετική θεώρηση από την εφορία.

στ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή,  απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει η Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η οποία λαμβάνει υπόψη της την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.

 1. Για να τοποθετηθεί προσωρινή παροχή η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.

β) Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης.

γ) Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.

 1. 5. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων Δημοτικών ή Δημοσίων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο, ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.

 

Άρθρο  11ο

 

Σύνδεση  Ακινήτων  εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

 1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της κάθε πόλης-χωριού του Δήμου Λαγκαδά μπορούν να υδρευθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.
 2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους, ή σε κοινόχρηστους χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδρομέτρων, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

 1. Δεν είναι δυνατή η υδροδότησή των ακινήτων, όταν δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από αυτά.
 2. Δεν επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υδροδοτηθούν οικόπεδα μπροστά από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό του οικοπέδου, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία, που απεικονίζει την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.

β) Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, με την οποία δεσμεύεται να ενημερώνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του οικοπέδου.

γ) Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο για την περίπτωσή του.

 1. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός σχεδίου πόλης του Λαγκαδά, κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών.

 

Άρθρο  12ο

 

Σύνδεση  Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

 1. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκαδά και σε περιοχές που νόμιμα (με απόφαση του Δ.Σ.) εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ.) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.
 3. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
 4. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ώστε να είναι η καταλληλότερη. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.
 5. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  δεν είναι υποχρεωμένη να προβεί στην επέκταση του  δικτύου της, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος της κατασκευής της.
 6. Για την επέκταση αποφασίζει η αρμόδια Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  Άδεια οικοδομής του κτίσματος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης, καθώς και  τη δαπάνη της μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.

δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.

 1. Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές ανήκουν στην κυριότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η οποία έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.
 2. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση μεμονωμένων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ θα γίνονται εφόσον ο καταναλωτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα καταναλώνει σε 2-3 ημέρες την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.

 

Άρθρο  13ο

 

Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Λαγκαδά και Κοινωφελών Οργανισμών

 1. Ο Δήμος Λαγκαδά καταβάλλει για την κατασκευή των παροχών ύδρευσης ποσό, που αποφασίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ…
 2. Τα Δημόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα μουσεία, τα δημόσια κοινωφελή ιδρύματα, και όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Λαγκαδά (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ) καταβάλλουν ολόκληρη τη δαπάνη κατασκευής της παροχής υδροδότησης σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ…
 3. Οι ιδιώτες, που εκμεταλλεύονται δημοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια κλπ, υποχρεούνται να πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα καταβάλλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και θα εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού στο όνομα τους ή την επωνυμία της επιχείρησής τους. Η μη συμμόρφωσή τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του νερού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

 

Άρθρο  14ο

 

Δαπάνη και τέλος  σύνδεσης  με το δίκτυο  ύδρευσης

 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να καταβάλουν στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. την δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 2. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. υπηρεσίας, που υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,  που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 5. Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις με δόσεις που καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και υπολογίζονται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.

 

Άρθρο 15ο

 

Δαπάνη  Μεταφοράς, Μετατροπής,  Μετατόπισης της Παροχής και Επέκτασης Αγωγού

 1. Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση  της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος με δαπάνη του ιδιόκτητη, η οποία καθορίζεται και εξοφλείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.
 2. Η κατασκευή της αιτούμενης εργασίας εκτελείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή της προκαταβολής, στην περίπτωση που έχει καθοριστεί η εξόφληση σε δόσεις.
 3. Η δαπάνη για τη μετατόπιση παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από τα τρία (3) μέτρα υπολογίζεται ως κατασκευή νέας παροχής.
 4. Η δαπάνη για τη μεταφορά παροχής από το πεζοδρόμιο στην πυλωτή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, θα υπολογίζεται απολογιστικά για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την σχετική μελέτη που θα συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (υλικά και εργασία), ή θα καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Άρθρο  16ο

 

Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή

 1. Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκείνου που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον καταβάλει την εγγύηση χρήσης υδρομετρητή. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί άλλη οφειλή του προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.
 2. Το ύψος της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τη διάμετρο της παροχής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά. Με όμοια απόφαση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η αναπροσαρμογή της εγγύησης και η διαφορά που προκύπτει εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.
 3. Ταυτόχρονα με την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή, συνάπτεται Συμβόλαιο Υδροληψίας μεταξύ καταναλωτή και Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το Συμβόλαιο Υδροληψίας υπογράφεται από τον καταναλωτή και από τον Προϊστάμενο του τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στο Συμβόλαιο Υδροληψίας καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση που στερείται τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας του ή ο αριθμός τηλεφώνου συγγενούς ή γνωστού με τον οποίο θα είναι δυνατή η ειδοποίησή του. Με την αποδοχή του Συμβουλίου Υδροληψίας ο καταναλωτής     αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
 4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου  δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείψει οποιοδήποτε χρέος προς την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας διεύθυνσής του.

 

Άρθρο  17ο

 

Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής

 1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το Ν.1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη ανά εξάμηνο κατανάλωση κάθε υδρομετρητή (πάγιο), το ύψος του ενοικίου του υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν.1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται κάθε τρεις μήνες, δύο λογαριασμοί παγίων και δύο εκκαθαριστικοί, με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδρομετρητή ανά εξάμηνο και τις τιμές που καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο του.

 1. Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και στους κατά τόπους πράκτορες αυτών, σε όλες τις Τράπεζες). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού η Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχή νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.

Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με προσαυξήσεις ή τόκους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 1. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν προσαυξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί στον υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.
 2. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του Διευθυντή, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξι μήνες, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.
 3. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την κλεισμένη παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ’ εκείνο που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.
 4. Αν μετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδρομετρητή δεν παρουσιάζει κατανάλωση, ο λογαριασμός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη ανά εξάμηνο κατανάλωση νερού (πάγιο). Με την ελάχιστη κατανάλωση εκδίδεται ο λογαριασμός για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη της τελευταίας ένδειξης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης για διακοπή της υδροληψίας, ανεξάρτητα αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο του εξαμήνου.
 5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου για εξόφληση, ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

 

Άρθρο  18ο

Διακοπή – Αφαίρεση παροχών

 1. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η επανασύνδεση  γίνεται ύστερα από έγγραφη  αίτηση του καταναλωτή και την καταβολή της ανάλογης εγγύησης.

β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και καταβληθεί το ποσό της επανασύνδεσης.

 1. Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη στην διάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η οποία μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον πελάτη ή για να τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου.
 2. Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οφείλει να ζητήσει νέα σύνδεση υδροδότησης.
 3. Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού και με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Άρθρο  19ο

 

Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών

 1. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αποφασίζει γενικά , σύμφωνα με εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ανάλογα με τα υδατικά αποθέματα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για την πολιτική μείωσης λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν άπαξ αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως ζητούν μείωση λογαριασμού.

Η λογική μείωσης του λογαριασμού πρέπει  να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία με  τις   αντίστοιχες  προηγούμενες  καταναλώσεις.

Ο διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. είναι  υπεύθυνος  για την σωστή εφαρμογή της παραπάνω αποφάσεως.

 1. Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στο Τμήμα καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και εκθέτει τις απόψεις του. Το Τμήμα Καταναλωτών διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται στον Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο οποίος διενεργεί την μείωση. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής, ελαττωματικής λειτουργίας μετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών. Ο Διευθυντής μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης  της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 2. Αν από το τμήμα καταναλωτών δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να δικαιολογεί την μείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα του ελέγχου ή δεν είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό μείωσης που σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. έκανε ο Διευθυντής, δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 3. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.
 4. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.
 5. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάμενος άμεσα.
 6. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εις ολόκληρο ο καθένας.

 

Άρθρο  20ο

 

Ιδιοκτήτης

 1. Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
 2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.
 3. Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι’ αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
 4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
 5. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και συνοφειλέτης εις ολόκληρο με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα της να μεταφέρει την απαίτησή της στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
 6. Οι ιδιοκτήτες και εκείνου που χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σ’ αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο  21ο

 

 1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή.
 2. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.
 3. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτός ο καταναλωτής πρέπει να προκαταβάλει την δαπάνη ελέγχου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Ο έλεγχος του υδρομέτρου γίνεται στο δοκιμαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την παρουσία του και συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον τεχνίτη που διενήργησε τον έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή του καταναλωτή. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των μετρήσεων του υδρομέτρου εις βάρος του καταναλωτή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3% διενεργείται ανάλογη μείωση στον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόμετρο. Το υδρόμετρο αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει με απόκλιση πέραν του 3% εις βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 4. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από τον υδρομετρητή. Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αφήνει ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνσή του καταναλωτή  για τη διακοπή ή την εμφανή απώλεια.
 5. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού αυτού. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει αμέσως την διαρροή αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το τμήμα καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον καταναλωτή.
 6. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο καταναλωτής χρεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.
 7. Στον ιδιοκτήτη του ακινήτου ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει από τον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση και η οποία κατασκευάζεται για λογαριασμό του και με δαπάνες του. Το τμήμα της διάταξης από το (ρακόρ μετά το υδρόμετρο) και προς την εσωτερική εγκατάσταση συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον αγωγό διανομής μέχρι και το (ρακόρ μετά το υδρόμετρο) συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Επίσης σε καταναλωτές όπου τα υδρόμετρα βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο σε κατακόρυφο συλλέκτη (Collecter), η ευθύνη συντήρησης και επισκευής της εσωτερικής διάταξης και το τμήμα της υδρευτικής διάταξης από το βανάκι της Δ.Ε.Υ.Α.Λ στο πεζοδρόμιο έως τον κατακόρυφο συλλέκτη υδρομέτρων, στο εσωτερικό της οικοδομής, ανήκει στον ιδιοκτήτη.
 8. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδρομέτρου στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο με χώματα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.
 9. Η δαπάνη για την αντικατάσταση μετρητή που παρουσιάζει βλάβη  δεν χρεώνεται στους υδρολήπτες, αλλά αποτελεί υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Αν όμως, ζητηθεί από τον καταναλωτή η αντικατάσταση του υδρομετρητή, ο οποίος δεν παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα, αλλά λόγω δυσπιστίας αυτού, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον καταναλωτή σύμφωνα με το ποσό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Άρθρο  22ο

 

Παράνομες  υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

 1. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
 2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.
 3. Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον μετρητή με σκοπό την μείωση της καταγραμμένης ποσότητας νερού, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί. Για την μειωμένη κατανάλωση η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο με ποσοστό 50% και διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζημίωση.
 4. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 5. Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. να προμηθεύονται από τρίτους και με τρόπο που δεν έχει τύχει της έγκρισης του αρμόδιου τμήματος Υγείας, νερό προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
 6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (υδρόμετρα, παροχές φρεάτια, αγωγούς κ.λπ.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, στον οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.
 7. Εκείνοι που προξενούν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Επιχείρηση, για την επισκευή της φθοράς. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και λογαριασμός του κόστους της, που υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζημιάς για εξόφληση. Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασμό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζημιών από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., που εγκρίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και επιδίδεται νόμιμα σ’ αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1069/80. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση, ή την απόρριψη της προβλεπόμενης από το νόμο ανακοπής με δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να  χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η μη εξόφληση του λογαριασμού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του νερού.

 

Άρθρο  23ο

 

Διατάξεις υγιεινολογικής φύσης

 1. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.
 3. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
 4. Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται εντός δύο ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
 5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο ευθύνης της και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης (βάνα πεζοδρομίου) πριν τα υδρόμετρα.
 6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.
 7. Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία , ντεπόζιτα , δεξαμενές κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοσίων κήπων .
 8. Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. με κρουνούς πυρόσβεσης ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.

 

Άρθρο 24ο

 

Τελικές  Διατάξεις

 1. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης χρήσης υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, καταρτίζεται μεταξύ αυτού και της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμβαση προσχώρησης, με την οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντα Κανονισμού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή του με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 2. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωσης τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
 3. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφ’ όσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.
 4. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

 

(II)

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

της  περιοχής  αρμοδιότητας  Δημοτικής  Επιχείρησης 

Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Δήμου  Λαγκαδά

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ)

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο

 

Αντικείμενο  του  Κανονισμού

Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι :

 

 • Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 • Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.
 • Η ρύθμιση των σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και πολίτη – χρήστη των υπηρεσιών της.

 

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

 

Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον “Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης” που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και προβλέπεται στις παρ. 1,2 του άρθρου 23 του Ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν. 2307/95

 

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο

 

Σύστημα  Αποχέτευσης

Ως σύστημα αποχέτευσης κάθε πόλης-χωριού του Δήμου έχει επιλεγεί και διαμορφώνεται σταδιακά το χωριστικό σύστημα, σύμφωνα πάντοτε με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες. Έως την ολοκλήρωση του, το χωριστικό σύστημα (ομβρίων ακαθάρτων) συνδυάζεται με το προϋπάρχον παντορροϊκό σύστημα.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο

 

Βασικές  έννοιες

«Λύματα» καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόμενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.  Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.

 

«Οικιακά λύματα» καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κ.λπ.).

 

«Βιομηχανικά απόβλητα» καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόμενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού).

 

«Όμβρια νερά» θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

 

Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών ή οι παντορροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ή μη ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.

 

Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ’ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στους αγωγούς αυτούς η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.

 

Χωριστικό σύστημα είναι το σύστημα που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο όμβριων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

 

Παντορροϊκό σύστημα είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και όμβριων νερών με κοινό αγωγό.

 

Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή του Δήμου στο παρελθόν.

 

Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ή του Δήμου στο παρελθόν.

 

Τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου αποχέτευσης (εδαφ. γ παρ. Ι του άρθρου 10 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4483/17). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που χρεώνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του με το δίκτυο.  Ο τρόπος υπολογισμού του “τέλους σύνδεσης” καθορίζεται στο άρθρο 11.

 

Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (εδάφ. δ παρ. 1 του άρθρου 10 Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4483/17).  Πρόκειται για τη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται με το δίκτυο. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1069/80 και η αξία της καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. νόμιμα εγκεκριμένη.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο

 

Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

 

 1. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συνομέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητος της επιχείρησης, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδομής ως και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος, καλούμενος από την Επιχείρηση υποχρεούται όπως εντός καθορισμένης προθεσμίας (όχι μικρότερη του ενός μήνα) δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του.

Για την δήλωση ή μη δήλωση καθώς και για την διευκόλυνση του ελέγχου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρο 29 Ν.1069/80.

 

 1. Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού.

 

 1. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια.

Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.

 

 1. Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων – οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο όμβριων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για κατευθείαν σύνδεση με τον υπόνομο όμβριων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με τον υπόνομο ακαθάρτων.

 

 1. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, ή και από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους.

Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του.

 

 1. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα μ’ αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από την Υπηρεσία με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση απ΄ το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

 1. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   5Ο

 

Παροχή αποχέτευσης – Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.

 

 1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για όμβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει :

α) Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου ( διακλάδωση ).

γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το ακίνητο. Ενδεικτικά η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τον κανονισμό αυτό.

Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης Η, όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,50 μ., αν όμως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. επιβάλλουν μικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. με Εγκιβωτισμό του σωλήνα.

Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (εκτός αν έχει ήδη κατασκευασθεί απ’ τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί απ’ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) στο πεζοδρόμιο στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Η δαπάνη κατασκευής του χρεώνεται στον ιδιοκτήτη.

Όταν η διακλάδωση για την σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ’ την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλτόστρωσης, το φρεάτιο προσαρμογής είναι δυνατό να μην κατασκευάζεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σ’ αυτή την περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται απ’ τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.

Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων ( επεξεργασμένων ή μη ) από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και όμβριων νερών κατασκευάζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.

Κανείς, εκτός από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου των πόλεων-χωριών (του Δήμου), γίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.

 

 1. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων κ.λπ.).

Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο καθαρισμού (πεζοδρομίου), στο φρεάτιο προσαρμογής, καθαρισμού και ελέγχου.

Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας έναντι του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή άλλο σχετικό μηχανισμό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία..

Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισμού απ’ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   6Ο

 

Αριθμός παροχών αποχέτευσης

 

 1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.

 

 1. Αν σ’ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά λύματα, τότε για κάθε είδους αποχετευμένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

 

 1. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους , στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου , σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας.  Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ’ τους δυο π.χ. δρόμους, το ακίνητο συνδέεται σ’ αυτόν, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άμεση σύνδεση του ακινήτου του.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   7Ο

 

Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

 

 1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και όμβριων υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».

 

 1. Όταν τα στόμια υποδοχής, που αναφέραμε παραπάνω βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα

Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.

 

 1. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

 1. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Σαν υψόμετρο αυτών λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.

 

 1. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη μπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται με μηχανική ανύψωση των νερών με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις 3 ώρες.

 

 1. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ’ αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των όμβριων απ’ ευθείας στο ρέμα.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   8Ο

 

Αποχετευμένα υγρά

 

Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά οι τα οικιακά λύματα των ακινήτων.

 

Απαγορεύεται ν’ αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι ουσίες που απαριθμούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.

 

Η διοχέτευση ρυθμίζεται από τον ΕΙΔΙΚΟ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

 

Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 μ3 και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγματος.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο

 

Έλεγχος εγκαταστάσεων

 

 1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με αυτοψία. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

 

 1. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ’ όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.

 

 1. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Αν δεν συμμορφωθεί, τότε η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.

Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.

 

 1. Ζημιές που προκαλούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

 

 1. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

 

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά όμβριων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

 

 1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο

 

Χορήγηση αδειών για σύνδεση

 

 1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.

 

 1. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των όμβριων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.

 

 1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο

Δαπάνες και τέλη

 

Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Επιχείρηση για την κατασκευή του, σύμφωνα με τον Ν.1069/80 και τις τροποποιήσεις του (Ν.2307/95, Ν. 2839/2000, Ν.4483/2017) εκτός από τα ειδικά τέλη των άρθρων 11 και 12 του Ν. 1069/80 επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :

 

 1. Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1δ και άρθρο 15 Ν.1069/80)

Είναι ανταποδοτικό τέλος και καθορίζεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.1069/80 και από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση το ήμισυ του μέσου πλάτους του δρόμου. Η μέση τιμή ανά τρέχον μέτρο, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 

 1. Τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1στ και άρθρο 16 Ν.1069/80)

α. Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών νερού και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμφωνα με τα άρθρα 25 & 26 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν.4483/17.

β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ καθορίζει τα σχετικά τέλη.

γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

δ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφ’ όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.

ε. Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευμένων απόβλητων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.

στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)

ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.

η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου αρχίζει 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης.

θ. Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.

 

 1. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1γ Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4483/17 )

α. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων υπολογίζεται με βάση : i) τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος και εκφράζεται ανά m2 επιφάνειας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης, ii) μήκος πρόσοψης οικοπέδου. Σαν πρόσοψη θεωρείται η πλευρά του οικοπέδου από την οποία θα γίνει η παροχή. Ο υπολογισμός της τιμής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

β. Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

γ. Για ακίνητα νόμιμα συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια μορφή από πλευράς προσόψεων και ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ο αριθμός των ορόφων που είχε το ακίνητο, τότε λαμβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους.

δ. Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ’ αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 3α του ανωτέρου άρθρου.

 

 1. Λοιπά τέλη

α. Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Αφορά την μεταφορά και εναπόθεση λυμάτων για επεξεργασία στο Βιολογικό Καθαρισμό. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης.

Αφορά την απόφραξη με ειδικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. της διακλάδωσης της παροχής. Το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 1. Λοιπές δαπάνες

α. Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

β. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

γ. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί με απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

δ. Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Επιχείρηση, όπως προκύπτουν απ’ την ισχύουσα Νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.

ε. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο

Κυρώσεις

 

Η παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόμενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/80.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

 

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

1 Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
2 Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά μεγαλύτερα των 20 mm.
3 Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά
4 Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25οC και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
5 Αέρια και ατμοί. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
6 Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
7 Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά  που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την  προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
8 Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.
9 Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.
10 Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου
11 Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό
12 Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός  αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας
13 Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.
14 Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
15 Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες  ουσίες.
16 Υγρά το pΗ των οποίων δεν βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

 

ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΟ

mg/l

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF 15
Συνολικά στερεά δια εξάτμισης

(Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105ο C)

1500
Στερεά αιωρούμενα 500
BOD 500
C.O.D. 1000
Αμμωνία (NH4+) 75
Φωσφορικά άλατα  (PO4) 30
Χλωριούχα άλατα  (Cl-) 1000
Φθοριούχα άλατα ως (F-) 10
Θειούχα (Η2S) 150
Θειώδη (SΟ3) 2
Θειικά  (SΟ4) 750
Κυανιούχα (CN-) 0,5
Αρσενικό (As) 0,1
Βάριο (Ba) 20
Βόριο (B) 1
Αλουμίνιο (Al) 15
Μαγνήσιο (Mg) 100
Κάδμιο  (Cd) 0,1
Χρώμιο (Cr+3) 2,5
Χρώμιο (Cr+6) 0,25
Σίδηρος (Fe) 50
Μαγγάνιο (Μη) 4
Υδράργυρος (Ηg) 0,01
Νικέλιο (Νi) 0,5
Μόλυβδος (Pb) 0,2
Χαλκός (Cu) 2
Άργυρος (Αg) 0,1
Σελήνιο (Se) 0,10
Ψευδάργυρος (Zn) 1
Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. 3
Λίπη και  λάδια Ζωικά και φυτικά 50
Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα) 15
Φαινόλες 10
Μερκαπτάνες ως S 0,1
Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο 2
Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές) 0,1
Ελεύθερα χλώρια 5
Αλδεΰδες 50

 

 

 

(III)

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ   Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ 

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ 

Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ

 

Γ Ι Α    Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ
Μ Ο ΝΑ Δ Ε Σ   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός περιλαμβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισμού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετημένα υδατορέματα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:

 

 • βιομηχανίες,
 • βιοτεχνίες,
 • νοσοκομεία,
 • εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ),
 • συνεργεία,
 • πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),
 • εστιατόρια-ταβέρνες
 • μονάδες εκταφής πάσης φύσεως έμβιων όντων
 • στάβλους,
 • σφαγεία,
 • πρατήρια υγρών καυσίμων,
 • εγκαταστάσεις εμπορίας-διακίνησης χημικών

 

και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων.    Διευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισμό.

 

Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγματοποιούνται και σε τμήμα μόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά μόνον.

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

2.1. «Επεξεργασία  λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων» καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσμενών συνθηκών.

 

2.2. «Βιολογικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο» ή Β.Α.Ο. καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20οC  εκπεφρασμένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

 

2.3. «Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο» ή Χ.Α.Ο. ή COD καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την δι’επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού μέσου, χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.

 

2.4. «Χρώμα υγρού» καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την εξ’αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

 

2.5. «Λίπη και Έλαια» καλούνται οι ουσίες οι δυνάμενες να εξαχθούν εκ δειγμάτων δια  πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριμένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.

 

2.6. «mg/l» είναι τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.

 

2.7. «pH» διαλύματος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας ph από 0 έως 14 . Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το  ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το  μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.

 

2.8. «Φαινολικές ενώσεις» στο σύνολό τους καλούμενες  “φαινόλες” , καλούνται τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου δυνάμενα να προσδιοριστούν με τις Πρότυπες Μεθόδους.

 

2.9. «Πρότυπος Μέθοδος» καλείται η διαδικασία η περιγραφόμενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση «των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων», του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α

 

2.10. «Στερεά εν αιωρήσει» καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόμενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ

 

3.1 Όλες οι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) που είναι εγκαταστημένες μέσα στα όρια του Δήμου Λαγκαδά υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 • Όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό
 • Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής.
 • Η εντός του δικτύου υπονόμων περιοχή αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. παροχέτευση των μη οικιακών (βιομηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούμενης υπό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεπομένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ η υπό του υπευθύνου της επιχείρησης υποβολή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σχετικής μελέτης στην οποία θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (με τις χρονικές της διακυμάνσεις και τις αιχμές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία, διακυμάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα μέταλλα, βιοδιασπασιμότητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκώδικες, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ’ ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 1825 για την κατακράτηση λιπών).  Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Κατ’ ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιμων και τα πλυντήρια-λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστημα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγμα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης.  Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σίφωνας.
Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει χημικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χημικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίμακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τομών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της μελέτης . Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίμων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των προβλεπομένων καθώς και προστατευτικών μέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον.
3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) μηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόμενα στοιχεία.
3.4 Για την εκτέλεση των χημικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές μέθοδοι κατά προτίμηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αμερικανικής Ενώσεως Δημοσίας Υγείας περιγραφόμενες Πρότυπες Μεθόδους.
3.5 Προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται μέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (με έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσημο κρατικό η πανεπιστημιακό εργαστήριο. Για επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή χημικό μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.
3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων μετά από προηγούμενη άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
3.8 Μετά την από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προκαταρκτική έγκριση της μελέτης διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εφαρμόσουν τα στη μελέτη προβλεπόμενα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή άλλης από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τασσομένης αναλόγως προς το μέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.
3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσμίας η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. θα προβαίνει στην διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων με αυτοψίες και δειγματοληψίες διενεργουμένων υπό αρμόδιου συνεργείου του. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ μπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόματου δειγματολήπτη με έξοδα της αποχετευμένης επιχείρησης.
3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόμενο.
3.11 Κατά την υπό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιομηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθμό μικτό (ομού μετά των οικιακών λυμάτων) βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. αναλόγως προς το αποχετευμένο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφρασμένο εις kg στερεών εν αιωρήσει BOD5 και COD ανά 24ωρον και κατ’ έτος.
3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισμένου χρόνου καθοριζόμενου υπό του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιομηχανίας οφείλει να υποβάλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους συμμορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειμένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης.  Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή μη αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια.
3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.
3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουμένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ με την χρήση βόθρων καθίζησης η άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

4.1 Κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσημο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευμένων βιομηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενημερώνεται καθημερινώς και υπογράφεται υπό αρμόδιου Χημικού Μηχανικού.
4.2 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.
·         Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής.
·         Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.
4.3 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

 

5.1 Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληροί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός τριών συνεχόμενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.
5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπομένων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή  τους.
5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικώς στο άρθρο 17.4 του Κανονισμού Αποχέτευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγματοληψίας για την μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για καθαρισμό και επιθεώρηση.
6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευμένοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόμενα λύματα διέρχονται εξολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως.
6.3 Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στο εντεταλμένο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την λήψη δειγμάτων και την μέτρηση της παροχής.

 

 

(IV)

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Λ Ι Π Ο Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η

 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΣΦΑΓΕΙΟ
ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
ΕΛΑΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΣ, ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ κλπ
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ
ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα/εβδομαδα
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα/εβδομαδα
ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα/εβδομαδα
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Αν χρησιμοποιούνται χημικά, αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για να μην παραβλάπτεται η διαχωριστικότητα των λαδιών και λιπών
ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600)
M μέση τιμή ζεστών γευμάτων ανά ημέρα
VM συντελεστής τύπου μονάδας
F συντελεστής σποραδικής φόρτισης
t μέσος ημερήσιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ VM F
ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 100 5
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 50 8,5
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΆΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST FOOD) 5 20
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 20 13
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ) 10 22
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ Q=M*VM*F/(t*3600)
M μέση τιμή της ποσότητας που επεξεργάζεται

σε κιλά

VM συντελεστης τύπου μονάδας
F συνελεστής σποραδικής φόρτισης
t μέσος ημερησιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)
ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VM F
ΜΙΚΡΗ < 5 ΖΜ 100 5
ΜΕΣΑΙΑ <10 ΖΜ 50 8,5
ΜΕΓΑΛΗ <40 ΖΜ 5 20
1 ΖΜ (ζωική μονάδα) αντιστοιχεί σε 1 μεγάλο μοσχάρι, 2,5 χοιρομητέρες, 1,5 μοσχάρι μικρό (περίπου 250 kg)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Fd
Πυκνότητα λιπαρών ουσιών συντελεστής
< 0,94 1
> 0.94 1,5
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ft
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ oC συντελεστής
< 60 1
> 60 1,3
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Fr
ΧΡΗΣΗ συντελεστής
ΟΧΙ 1
ΝΑΙ 1,3
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ – NS
NS = Q * Fd * Ft * Fr
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ
V1 = 0,04 * NS m3
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ m3
 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
Α1 = 0,25 * NS m2
 
ΠΡΑΓΜΑΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m2
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
V2 = 0,24 * NS m3
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ m3
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
V3 = 0,1 * NS m3
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ m3
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ
NS DN mm
2 100
4 100
7 125
10 150
15 200
20 200
25 200
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ mm

 

 

 

 

 

(V)

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η

Μ. Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Υ Γ Ρ ΩΝ

Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύματα τους  στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούμενες διατάξεις επεξεργασίας.  Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα από την περιγραφόμενη.

Τεχνική Περιγραφή

 

Γενικά

 

Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασμένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (prEN 858-1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα) με ειδικό βάρος < 0,950 (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά).

 

Το σύστημα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χημικά γαλακτωμένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη.

 

Μέρη του Συστήματος

 

 

Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap)

 

Στον θάλαμο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεμπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαμενές που περιέχει το σύστημα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται μια άριστη χρήση του χρόνου παραμονής στο σύστημα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόμενο που καλείται τύρβη  “Eddy-currents”, προκαλώντας μέγιστο διαχωρισμό στερεών. Ο αμμοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυμάνσεων θερμοκρασίας και της εισροής συγκεντρωμένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισμό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90ο αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστημα.

 

Διαχωρισμός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσματα

 

Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας μέσω μιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και απομονώνεται με πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστημα μπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.

 

Σύστημα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control)

 

Η αυτόματη βαλβίδα σταματά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν  έχει επιτευχθεί η μέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθμισμένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναμικής πίεσης. Έτσι παρέχεται μέγιστη ασφάλεια του συστήματος ενάντια σε κάθε μη αναμενόμενη εισροή πετρελαίου.

 

 

Στοιχεία Συσσωμάτωσης (Coalescing Media)

 

Τα υπολείμματα λαδιού βρίσκονται κατά ένα μέρος σε μορφή μικρών σταγόνων με αποτέλεσμα να μην μπορεί  να διαχωριστεί το λάδι με την μέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι μικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δημιουργούν  άλλες καινούργιες μεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωμάτωσης πρέπει να  είναι φτιαγμένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο να τον βγάλουμε για καθαρισμό και να τον επανατοποθετήσουμε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη) εκκένωσης της οποίας το στόμιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθμένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή με το νερό.

 

 

Συσκευές αυτόματης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Drawoff Device)

 

Διαχωριστές χωρίς αυτό το σύστημα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού με αποτέλεσμα την αύξηση της γαλακτωματοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώματα που δεν μπορούν να διαχωριστούν με φυσική μέθοδο  θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή.  Το σύστημα αυτό μπορεί να αποτελείται από μια βαλβίδα που  να ανοιγοκλείνει για να μαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και μπορεί να αντληθεί μέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί.

 

Συντήρηση και Λειτουργία

 

Γενικά

 

Για μια ανεμπόδιστη λειτουργία του συστήματος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα μέρη του πρέπει να επιθεωρούνται μηνιαία όπως επίσης και μετά από κάθε μη προγραμματισμένη εργασία πάνω σε αυτά.

 

Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άμμος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α.) πρέπει να  αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κίνδυνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστημα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουμε στο σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισμένο λάδι και το σύστημα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει μέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται.

 

Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστημα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνομους ή σε άλλο μη εγκεκριμένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σημεία ανακύκλωσης.

 

Κάθε ζημιά στο σύστημα πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως. Απαγορεύεται να  γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεμβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

 

Καθαρισμός Φίλτρου

 

Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήματος, πρέπει να ελέγχεται  το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδομάδα για τους δυο πρώτους μήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω μέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουμε νερό στον βορβοροσυλλέκτη.

 

Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV.

 

Αφαίρεση Συσσωρευμένου Λαδιού

 

Το συσσωρευμένο λάδι μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή με την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουμε 90 μοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλένουμε το λάδι μέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουμε την βαλβίδα πριν το νερό μπορέσει να μπει στην δεξαμενή.

 

Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού ,πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι μέσω του σωλήνα του συλλέκτη.

 

Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και  Φλοτέρ

 

Η βαλβίδα υπερχείλισης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες:

 

 • Ανοιχτή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό

 

 • Κλειστή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισμένο σε λάδι.

 

 

 

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερό εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόματη βαλβίδα σταματά την ροή από τον αμμοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριμένο επίπεδο της στάθμης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί.  Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει».

 

Για να επαναφέρουμε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας μετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον μοχλό του. Σηκώνουμε και αδειάζουμε το φλοτέρ. Αντλούμε το συσσωρευμένο λάδι και ξαναγεμίζουμε το σύστημα με φρέσκο νερό. Χρησιμοποιούμε τον πείρο του φλοτέρ για να ενώσουμε το φλοτέρ με τον μοχλό του. Στη συνέχεια ελευθερώνουμε  το φλοτέρ ήρεμα έτσι ώστε να μην βυθιστεί. Η βαλβίδα επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Κάθε διαχωριστής  υποβάλλεται σε κάποια τεστ και ρυθμίζεται έτσι ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.

Συσκευή Αυτόματου Σταματήματος

 

 • Το βάρος του πλωτήρα (Float) πρέπει να είναι διπλάσιο από τη δύναμη που απαιτείται για να κλείσει η βαλβίδα.
 • Η κλειστή βαλβίδα να είναι στεγανοποιημένη στα 0,5 bar.
 • Ο πλωτήρας δοκιμάζεται για το κατάλληλο σφίξιμο και ρύθμιση.

 

Διάταξη Εξόδου

 

 • Ο δέκτης λαδιού και όλες οι ανταποκρινόμενες φλάντζες επιθεωρούνται για να είναι σφιγμένα.
 • Πρέπει να έχουν γίνει σωστές ενώσεις
 • Ελέγχεται ο μηχανισμός γρήγορου κλειδώματος της ασφάλειας του φίλτρου.

 

Μηχανισμός Αυτόματης Απομάκρυνσης Λαδιού

 

 • Όλα τα μέρη πρέπει να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.
 • Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου καθώς και η θήκη του μηχανισμού πρέπει αν είναι σταθερές.