10 Δεκεμβρίου 2018

Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (masterplan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Λαγκαδά

Χρηματοδότηση:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


«Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (
masterplan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Λαγκαδά»

Προϋπολογισμός: 304.773,27 €
εκ των οποίων 245.784,90 € χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και 58.988,37 € από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Λαγκαδά

Υπεύθυνος πράξης: Απόστολος Πασχαλίδης
Οδός: ΜΑΤΑΠΑ 3
Ταχ.Κωδ.: 57200
Τηλ.: 23940-23230
E-mail: info@deyalagada.gr

Σύντομη περιγραφή:

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, είναι ένα Σχέδιο Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου, που μελετά θέματα ασφάλειας του πόσιμου νερού, σε όλη την αλυσίδα μεταφοράς και διανομής ύδατος από την πηγή προς τον καταναλωτή. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης πλήρους και εποπτικής εικόνας της πορείας του νερού, που βοηθάει στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (GR10) είναι επιβεβλημένη η σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (βασικό μέτρο με κωδικό GR10OM02-08) από τις ΔΕΥΑ, με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού των πηγών υδροδότησής τους. Σημειώνεται ότι η ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής του μέτρου αυτού επιβάλλεται και από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Η εν λόγω Πράξη αφορά στην εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και την υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού της ΔΕΥΑ Λαγκαδά καθώς και στην εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα στάδια υλοποίησής της είναι τα εξής:

  1. Αποτύπωση-ανάλυση-αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
  2. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος δήμου –Προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
  3. Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος
  4. Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης
  5. Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού
  6. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Οριστικοποίηση masterplan

Με την υλοποίηση της Πράξης αυτής, η ΔΕΥΑ Λαγκαδά στοχεύει (μέσω της πρόβλεψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων):

  • στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ορθής διαχείρισης της υδροδότησης του Δήμου Λαγκαδά,
  • στην ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης,
  • στην απομόνωση των περιοχών στις οποίες παρουσιάζεται η βλάβη και
  • στην έγκαιρη επισκευή των βλαβών.

Κεντρική ευθύνη μας είναι η εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού για όλους τους πολίτες και τους επαγγελματίες του Δήμου Λαγκαδά.

Απόφαση ένταξης    

ΤΔΠ