7 Ιουνίου 2022

Τιμολογιακή πολιτική Αρ. Αποφ ΔΣ 258/2022

 

ΑΔΑ: Ψ26ΓΟΕΦ8-Υ68

Α.Π.: 948/2022

 

 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά

Αριθμός Πρακτικού: 5

Αριθμός Απόφασης: 258

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά.

 

 

Στο Λαγκαδά και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά (Ν. Παπαγεωργίου 2) σήμερα Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:30 συνήλθε στην 5η έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου αριθμός 947/23-03-2022 που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη» όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 απόφαση (ΦΕΚ Β’850) και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’) και της υπ’ αριθ. Δ4/86/1987 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β’) απόφασης Υπ.Ε.Π.Θ. και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο αριθμού ένδεκα (11) μελών παρουσιάστηκαν και τα έντεκα (11) μέλη, επιλήφθηκε της συζήτησης του επόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης:

 

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Ξενιτίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
 2. Μπούρας Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
 3. Αναστασιάδης Νικόλαος, Μέλος
 4. Βάγιος Χρήστος, Μέλος
 5. Βαρβαλιός Βασίλειος, Μέλος
 6. Μπίζπος Κωνσταντίνος, Μέλος
 7. Μπρατάνης Αστέριος, Μέλος
 8. Παντούσης Βασίλειος, Μέλος
 9. Παρασίδης Αναστάσιος, Μέλος
 10. Πατλιάκας Εμμανουήλ, Μέλος
 11. Σαρίκου Άννα, Μέλος

 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Την τήρηση των πρακτικών έκανε η υπάλληλος της Επιχείρησης κα Κουκουτσέλου Ιωάννα.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναπροσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά».

 

Εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Διευθυντής της Επιχείρησης, ανέφερε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι, Έχοντας λάβει υπόψη :

 1. Το άρθρο 11 και το άρθρο 25 του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
 2. Την ΚΥΑ 135275/2017 – ΦΕΚ 1751/Β/22-5-2017 «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του».
 3. Την οργανωτική δομή της Επιχείρησης καθώς και τη στελέχωσή της.
 4. Την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω και της επέκτασης του αντικειμένου της Επιχείρησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τόσο των δαπανών συντήρησης όσο και της επέκτασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ( Σημ: η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Λαγκαδά στην αρχή συστάθηκε ως Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά το 2001 με βάση τον ν.1069/80 (ΦΕΚ Α-191)., ενώ στην τωρινή μορφή της, μετά τον Νόμο του Καλλικράτη (ν.3852/2010), προήλθε από την συγχώνευση των δύο Δ.Ε.Υ.Α. που προϋπήρχαν, δηλαδή της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά και της Δ.Ε.Υ.Α. Λαχανά και ανέλαβε τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων -πρώην Δήμων- Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλινδοίων, Κορώνειας και Σοχού. Αναφορικά δε με την ύδρευση, η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει προς τους δημότες νερό πόσιμο για οικιακή και επαγγελματική χρήση).
 5. Το γεγονός ότι η χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί αιφνίδια και υπέρμετρα με αποτέλεσμα, μόνο το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανόρυξης νερού να ανέρχεται στα 0,20€/m3 για το 2021, ενώ ταυτόχρονα η τιμή χρέωσης ανά κυβικό νερού είναι αισθητά κάτω από τη μέση τιμή χρέωσης νερού των υπολοίπων Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, μετά και την μείωση των τιμολογίων που πραγματοποιήθηκε το 2012 εν όσω η επιχείρηση ήταν ήδη χρεωμένη, καθιστώντας έτσι τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά από τα χαμηλότερα όλων των Δ.Ε.Υ.Α.

Ειδικότερα, η παραγωγή του νερού στα όρια ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά γίνεται, σχεδόν σε ποσοστό 100% μέσω ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ), όπως είναι τα αντλιοστάσια των γεωτρήσεων και των δεξαμενών προσυγκέντρωσης, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που προέρχεται από πηγές που όμως παρέχουν ελάχιστο νερό. Οι εγκαταστάσεις αυτές ανέρχονται αριθμητικά σε 115, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Να σημειωθεί δε ότι το ρεύμα στις Δ.Ε.Υ.Α. χρεώνεται ακριβώς όπως και το οικιακό, γεγονός που από μόνο του καθιστά το κόστος ανόρυξης του νερού το μεγαλύτερο έξοδο της Επιχείρησης, το οποίο έφτασε ετησίως για το 2020 στο ποσό των 1.050.000€ άνευ ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα συνημμένα αρχεία1 και 2 (στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 350.000€ που πλήρωσε ο Δήμος στην ΔΕΗ για λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ),  το 2021 ανήλθε στο ποσόν των 1.250.000€, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και το ποσό των 1.600.000€ το 2022 λόγω της υπέρμετρης αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

 1. Το γεγονός ότι τα αγαθά ύδρευσης και αποχέτευσης που προμηθεύεται η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχουν αυξηθεί αιφνίδια και υπέρμετρα με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα επιπλέον μεγάλο κόστος που καλείται η επιχείρηση να αντιμετωπίσει και το οποίο αφορά:

α) την  αποκατάσταση των βλαβών των δικτύων που προκύπτουν σε καθημερινή βάση  λόγω της παλαιότητάς τους, προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα υδροδότησης στους καταναλωτές – δημότες αλλά και να αντιμετωπίζεται κατά το δυνατόν η απώλεια του φυσικού πόρου και β) τη συντήρηση και επισκευή των παλαιών Η/Μ εγκαταστάσεων.

 1. Το γεγονός ότι η Επιχείρηση έχει στην αρμοδιότητά της τρεις (3) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), σε Λαγκαδά (εξυπηρετούμενοι οικισμοί Λαγκαδά & Χρυσαυγής), Ξυλόπολη και Πολυδένδρι.
 2. Την υποχρέωση της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά να καλύπτει τα παραπάνω κόστη και τις υπόλοιπες πάγιες & ανελαστικές δαπάνες της,  μόνο μέσω της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις, σύμφωνα με την ΚΥΑ 135275/2017 – ΦΕΚ 1751/Β/22-5-2017, χωρίς  να μπορεί χρηματοδοτηθεί από το Κράτος, όπως ισχύει για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ούτε και από τον Δήμο Λαγκαδά,

 

Προτείνεται λοιπόν η εφαρμογή νέας τιμολογιακής πολιτικής, η οποία συντάχθηκε με την συνδρομή όλων των αρμοδίων οργανικών μονάδων του Φορέα, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020-2024 που εκπονήθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη. Η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική εξασφαλίζει:

 1. την τήρηση των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
 2. την τήρηση του Ν. 1069/1980
 • την ιδιότητα του νερού ως αγαθού για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών των δημοτών.
 1. την αντιμετώπιση της αξίας του νερού ως σπάνιου φυσικού πόρου
 2. την ενθάρρυνση της εξοικονόμησης νερού, καθορίζοντας υψηλή τιμή για πρόσθετη υψηλή κατανάλωση
 3. την αποκατάσταση υπαρχουσών αδικιών μεταξύ μηδενικών/χαμηλών και υψηλών καταναλώσεων.
 • την βιωσιμότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. χωρίς την ύπαρξη υψηλών πλεονασμάτων, ειδικά στις δύσκολες εποχές που διαμορφώνουν οι οικονομικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι, με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά όπου η μέση σταθμισμένη τιμή ύδρευσης (έσοδα/κυβικά χρέωσης) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. είναι χαμηλότερη των μέσων σταθμισμένων τιμών των υπολοίπων Δ.Ε.Υ.Α. της Χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται στο έτος 2020, δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Νόμο 1069/1980, δηλαδή τα έσοδα ύδρευσης – αποχέτευσης να καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος επενδύσεων, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος, κατά παράβαση του άρθρου 25, γεγονός που αναδεικνύεται από τα στοιχεία των προηγούμενων Ισολογισμών και τα αποτελέσματα χρήσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Όπως προκύπτει από τους πίνακες που ακολουθούν, το 2020 βεβαιώθηκαν στους καταλόγους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 2.593.835€ (με ΦΠΑ) και έναντι αυτών εισπράχθηκαν 1.466.640€ (με ΦΠΑ). Η εισπραξιμότητα ανήλθε σε ποσοστό 57%  περίπου επί των βεβαιωθέντων του έτους, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για το 2019 ήταν, βεβαιωθέντα 2.626.025€, εισπραχθέντα 1.347.746€,  με την εισπραξιμότητα να ανέρχεται περίπου στο 51%.

Για το χαμηλό ποσοστό εισπραξιμότητας, η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα μέτρα που προβλέπει η Πολιτεία προκειμένου να εισπράξει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τις απαιτήσεις της, προβαίνοντας σε προειδοποιήσεις αλλά και διακοπές κακοπληρωτών και επιπλέον έχει λάβει Απόφαση Δ.Σ  για την βεβαίωση των οφειλών στη ΔΟΥ.

Πίνακας 1

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΠΑΓΙΟ

Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Πάγιο ύδρευσης Α εξαμήνου 305.214,70 73.322,20 378.536,90 242.501,72 136.035,18
Συντήρηση υδρομέτρων 53.887,40 13.030,15 66.917,55 43.056,15 23.861,40
Πάγιο αποχέτευσης Α εξαμήνου 156.005,00 37.441,20 193.446,20 130.795,65 62.650,55
Σύνολο Α εξαμήνου 515.107,10  123.793,55  638.900,65  416.353,52  222.547,13 
Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Ύδρευση Α εξαμήνου 310.480,19 40.366,55 350.846,74 110.728,95 240.117,79
Ειδικό τέλος 80% Α εξαμήνου 248.024,55 59.529,67 307.554,22 97.597,40 209.956,82
Αποχέτευση Α εξαμήνου 33.671,96 8.081,23 41.753,19 17.610,05 24.143,14
Σύνολο Α εξαμήνου 592.176,70  107.977,45  700.154,15  225.936,40  474.217,75 
 
Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΣΥΝΟΛΟ
Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Σύνολο 1.107.284 231.771 1.339.055 642.290 696.765
Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΠΑΓΙΟ
Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Πάγιο ύδρευσης Β εξαμήνου 304.746,06 73.209,56 377.955,62 281.305,65 96.649,97
Συντήρηση υδρομέτρων 53.760,52 12.999,47 66.759,99 49.869,13 16.890,86
Πάγιο αποχέτευσης Β εξαμήνου 155.820,00 37.396,80 193.216,80 149.994,38 43.222,42
Σύνολο Β εξαμήνου 514.326,58  123.605,83  637.932,41  481.169,16  156.763,25 
Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ
Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Ύδρευση Β εξαμήνου 279.646,28 36.357,93 316.004,21 173.284,68 142.719,53
Ειδικό τέλος 80% Β εξαμήνου 223.945,98 53.752,16 277.698,14 153.351,51 124.346,63
Αποχέτευση Β εξαμήνου 18.665,91 4.479,49 23.145,40 16.544,40 6.601,00
Σύνολο Β εξαμήνου 522.258,17  94.589,58  616.847,75  343.180,59  273.667,16 
 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΣΥΝΟΛΟ

Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Σύνολο 1.036.585 218.195 1.254.780 824.350 430.430
 

ΣΥΝΟΛΑ  ΕΤΟΥΣ  2020

Βεβαιωθέντα ΦΠΑ Σύνολο Εισπραχθέντα επί των βεβαιωθέντων Υπόλοιπο
Σύνολα  έτους 2.143.869 449.966 2.593.835 1.466.640 1.127.195
 

Ανάλυση τιμών έτους 2020

Σύνολο έτους πάγιο ύδρευσης 717.608,68 172.561,38 890.170,06 616.732,65 273.437,41
Σύνολο έτους πάγιο αποχέτευσης 311.825,00 74.838,00 386.663,00 280.790,03 105.872,97
Σύνολο έτους ειδικό τέλος 80% 471.970,53 113.281,83 585.252,36 250.948,91 334.303,45
Σύνολο έτους βάση κατανάλωσης- ύδρευση 590.126,47 76.724,48 666.850,95 284.013,63 382.837,32
Σύνολο έτους βάση κατανάλωσης-αποχέτευση 52.337,87 12.560,72 64.898,59 34.154,45 30.744,14

 

Πίνακας 2 (α,β,γ,δ)

Συνοπτική Αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων της ΔΕΥΑΛ για τα έτη 2019 και 2020

α. ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ Επιχορηγήσεις επενδύσεων Έσοδα Υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης
2019 2.527.676 294.667 2.233.009
2020 2.306.249 443.831 1.862.418

 

Το σύνολο των εσόδων των ετών 2019 και 2020 όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα 2.α, ήταν αντίστοιχα 2.527.676€ και 2.306.249€, τα οποία εμφανίζονται μεγαλύτερα των ποσών που εισπράχθηκαν επί των βεβαιωθέντων (βλ. πίνακας 1, έτους 2020), διότι συμπεριλαμβάνουν και εισπράξεις παλαιοτέρων ετών καθώς και επιχορηγήσεις.

β. ΔΑΠΑΝΕΣ

Με βάση τα στοιχεία της ΔΕΥΑΛ, οι δαπάνες (πληρωμές) για τα έτη 2019 και 2020 διαμορφώθηκαν όπως παρακάτω:

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ με ΦΠΑ
2019 2.594.596
2020 2.196.418

γ. Ανάλυση  των δαπανών(πληρωμών) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΕΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
2019 2.594.596 431.150 458.987 290.912 1.413.547
2020 2.196.418 558.175 195.662 385.152 1.057429

 

δ. Ανάλυση  των  υπολοίπων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στη ΔΕΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  ΜΕ ΦΠΑ      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ     ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ         2020-2021
31/12/2019 4.340.797,15
31/12/2020 5.084.332,00 743.534,85
31/12/2021 5.656.742,96 572.410,96 1.315.945,81

 

Από τον παραπάνω πίνακα ανάλυσης υπολοίπων (2.δ), προκύπτει ότι κατά τα έτη 2020 και 2021, δημιουργήθηκε επιπλέον χρέος προς την ΔΕΗ της τάξεως του 1.316.000€ (σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται και το  ποσό των 200.000€ περίπου ανά έτος που αφορά τόκους).

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι το συνολικό χρέος προς την ΔΕΗ 31/12/2021 ανέρχεται σε 5.656.000€.

 

Πίνακας 3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2022

Ισοζύγιο ετών 2019 – 2020

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος της εταιρείας που πρέπει να ανακτηθεί βάσει του Νόμου (άνευ ΦΠΑ), με βάση  το Ισοζύγιο του 2020, υπολογίζεται  σε 2.375.000€, πλέον των 350.000€ που χρεώθηκε ο Δήμος από την ΔΕΗ για λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ, δηλαδή συνολικά σε 2.725.000€(άνευ ΦΠΑ).

Για το 2022, στο κόστος αυτό  πρέπει επιπλέον να προστεθεί,

 • η αναμενόμενη αύξηση της δαπάνης άντλησης από 1.050.000€ του έτους 2020 σε 1.600.000€  το 2022, λόγω αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι 550.000€ επιπλέον. Ήδη για το 2021 η δαπάνη που αφορά μόνο την ΔΕΥΑΛ  ανήλθε σε 830.000€, αυξημένη κατά 130.000€ (συνημ. 1)  και αναλογικά η δαπάνη του Δήμου σε 420.000€ , αυξημένη κατά 70.000€, με αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη  για το 2021 να ανέλθει σε 1.250.000€.
 • δαπάνη για τόκους προς την ΔΕΗ της τάξεως των 000€
 • δαπάνη της τάξεως των 000€ λόγω της αύξησης των τιμών στα υλικά και στα καύσιμα.

 

Επομένως, το ελάχιστο κόστος που πρέπει να ανακτηθεί, ανέρχεται σε 3.625.000€

Με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική το μέγιστο ετήσιο ποσό που μπορεί να τιμολογηθεί- βεβαιωθεί,  ανέρχεται σε 2.500.000€ (2.150.000€ περίπου από τις υπηρεσίες της επιχείρησης προς τους δημότες (Πινακας 1), πλέον του ποσού των 350.000€ κατ’ εκτίμηση, το οποίο δεν τιμολογείται στον Δήμο).

Διαφαίνεται έντονα ότι στα επόμενα έτη θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ισοσκελισμού εσόδων – εξόδων της τάξεως των 1.325.000€ κατ’ έτος στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και συνακόλουθα πρόβλημα βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Προτείνεται λοιπόν η αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με γνώμονα:

 • την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του
 • την προσπάθεια δίκαιης αντιμετώπισης των καταναλωτών, έτσι ώστε η επιβάρυνση να είναι ανάλογη με την καταναλισκόμενη ποσότητα ύδατος
 • την ορθολογική χρήση του νερού και τη μείωση της υπερβάλλουσας κατανάλωσης από τους δημότες, η οποία θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τόσο μέσω της προστασίας  των  φυσικών πόρων τους οποίους έχουμε καθήκον και υποχρέωση να προστατεύσουμε καθώς δεν είναι ανεξάντλητοι, όσο και μέσω της μείωσης της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία επιπλέον θα επιφέρει και  μείωση του κόστους για την επιχείρηση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ακολουθεί η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική, η οποία επιπλέον των παραπάνω, έλαβε υπόψιν και τα αποτελέσματα της ενδελεχούς έρευνας της τιμολογιακής πολιτικής των όμορων και μη Δ.Ε.Υ.Α.  και φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Την ενθάρρυνση των καταναλωτών στη λελογισμένη χρήση του νερού και την καταπολέμηση της υπερκατανάλωσης με τα αναφερόμενα παραπάνω οφέλη, η οποία θα επιτευχθεί μέσω μιας δίκαιης τιμολόγησης, μειώνοντας τα πάγια τέλη τα οποία σήμερα επιβαρύνουν το σύνολο των καταναλωτών οριζόντια,
 • ανεξάρτητα από την καταναλισκόμενη ποσότητα και αυξάνοντας την τιμή μονάδας του νερού.
 • Την επιπλέον προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθής διαχείρισης των βοθρολυμάτων. Προς τούτο, καθίσταται υποχρεωτική η παράδοση τους στην ΕΕΛ, από την στιγμή που αυτή θα αποκτήσει την δυνατότητα παραλαβής και επεξεργασίας τους. Με γνώμονα πάντα την δίκαιη τιμολόγηση, τα υπάρχοντα  «Πάγιο τέλος αποχέτευσης» και «Τέλος αποχέτευσης», χωρίζονται σε δύο κατηγορίες το καθένα. Στο «Πάγιο Τέλος Χρήσης Δικτύου» και «Πάγιο Τέλος Χρήσης ΕΕΛ» και στο «Τέλος Χρήσης Δικτύου» και «Τέλος Χρήσης ΕΕΛ», ώστε οι καταναλωτές κατά περίπτωση να χρεώνονται τα αντίστοιχα τέλη που τους αναλογούν σύμφωνα με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
 • Τη δημιουργία νέας κατηγορίας τιμολογίου για την επαγγελματική χρήση, έτσι ώστε να διαχωριστεί από την οικιακή.
 • Την καθιέρωση αναπροσαρμογής των τιμών με βάση την ετήσια μεταβολή του ΔΤΚ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή)

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

 • Καταργείται το ειδικό τέλος 80%
 • Διαχωρίζεται το επαγγελματικό από το οικιακό τιμολόγιο.
 • Αυξάνεται το πάγιο ύδρευσης από 13,82€ σε 16€ ανά εξάμηνο.
 • Επιβάλλεται τέλος χρήσης δικτύου αποχέτευσης 35% επί της δαπάνης κατανάλωσης νερού.
 • Επιβάλλεται τέλος χρήσης ΕΕΛ 35% επί της δαπάνης κατανάλωσης νερού.
 • Μειώνεται το πάγιο τέλος χρήσης δικτύου αποχέτευσης από 35€ σε 10€ ανά εξάμηνο.
 • Επιβάλλεται τέλος χρήσης ΕΕΛ 20,00€ ανά εξάμηνο. (Το τέλος χρήσης ΕΕΛ θα εφαρμοσθεί στους ιδιοκτήτες δεξαμενών βοθρολυμάτων (βόθροι) όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων της ΕΕΛ και καταστεί δυνατή η χωρίς άλλη χρέωση παραλαβή τους από την ΔΕΥΑΛ).
 • Καταργείται το τέλος συντήρησης υδρομέτρου, 2,44€ ανά εξάμηνο.
 • Επιβάλλεται τέλος εγκατάστασης, συντήρησης και αντικατάστασης έξυπνου υδρομετρητή 12,00€ ανά εξάμηνο. Το τέλος θα εφαρμοσθεί μόνον και όταν η ΔΕΥΑΛ θα τοποθετήσει τον έξυπνο μετρητή.
 • Επιβάλλεται πάγιο όμβριων υδάτων 10€ ανά εξάμηνο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω :

Οι Δημότες των Δ.Ε Λαγκαδά – Ξυλόπολης – Πολυδενδρίου θα χρεώνονται με  30,00€ αντί 35,00€ ως πάγιο τέλος χρήσης δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ, και με 70% επί της χρέωσης του νερού που καταναλώνουν, ως τέλος χρήσης  δικτύου αποχέτευσης και ΕΕΛ.

Οι Δημότες Δορκάδας – Σοχού θα χρεώνονται 10,00€ ως πάγιο τέλος χρήσης δικτύου αποχέτευσης και με 35% επί της χρέωσης του νερού που καταναλώνουν, ως τέλος χρήσης δικτύου αποχέτευσης.

 

 

 

Ανεξάρτητα κατανάλωσης Σύμφωνα με την κατανάλωση
Παρεχόμενη υπηρεσία Πάγιο τέλος χρήσης δικτύου Πάγιο τέλος χρήσης ΕΕΛ Σύνολο Παγίου Τέλος χρήσης δικτύου Τέλος χρήσης ΕΕΛ Σύνολο ποσοστού
€ ανά εξάμηνο Ποσοστό % επί της χρέωσης της κατανάλωσης νερού
Δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ 10 20 30 35% 35% 70%
Δίκτυο αποχέτευσης 10 10 35% 35%
ΕΕΛ με χρήση βυτιοφόρου 20 35% 35%

 

 

Πίνακας 4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΥΑΛ

Το σύνολο των τιμών είναι προ Φ.Π.Α και οι ποσότητες αφορούν εξαμηνιαία κατανάλωση

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 30 0,40
31 – 60 0,45
61 – 80 0,50
80-100 0,55
101 – 150 0,65
151 – 200 1,50
>200 2,50

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 30 0,45
31 – 60 0,50
61 – 80 0,55
80-100 0,65
101 – 130 0,80
131-160 1,00
161 και άνω 1,50

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ – ΝΠΔΔ ΧΡΗΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 30 0,60
31 – 60 0,65
61 – 80 0,70
80-100 0,80
101 – 150 1,10
 151 και άνω 1,60

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΕΥ ΚΤΗΣΜΑΤΟΣ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 50 1,80
51 – 100 2,70
101 – 150 3,60
150 και άνω 5,40

 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ – ΣΤΑΒΛΟΙ

 • 1,00€/m3 ανεξαρτήτου κλίμακας

ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • 8,00€/τρίμηνο

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%

 • Καταργείται

 

ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

 • 6,00€/τρίμηνο
 • Το τέλος θα εφαρμοσθεί μόνον και όταν η ΔΕΥΑ θα τοποθετήσει τον έξυπνο μετρητή

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕΛ

 • 10,00€/τρίμηνο
 • Το τέλος θα εφαρμοσθεί στους ιδιοκτήτες βόθρων όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • 5,00€/τρίμηνο

 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕΛ

 • 35% επί της καθαρής αξίας του νερού
 • Το τέλος θα εφαρμοσθεί στους ιδιοκτήτες βόθρων όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων

 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • 35% επί της καθαρής αξίας του νερού

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

 • 5,00€/ τρίμηνο
 • Αφορά όλους τους οικισμούς που διαθέτουν δίκτυο ομβρίων ανεξαρτήτου κλίμακας και μεγέθους.

 

ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 • 10€ ανά στρέμμα για κάθε φορά ποτίσματος και ανεξαρτήτου καλλιέργειας

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Ετήσιο τέλος ύδρευσης Δημοτικών ακινήτων          600,00€
 • Ετήσιο τέλος αποχέτευσης Δημοτικών ακινήτων    300,00€
 • Αφορά ακίνητα ή χρήσεις που δεν διαθέτουν υδρομετρητή. Εάν διαθέτουν θα πληρώνουν τα αντίστοιχα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης και την ογκομετρική χρέωση.

Τ.Κ ΑΔΑΜ

 • Για την Τ.Κ. Αδάμ προτείνεται η κατάργηση της μείωσης 20% στην κατανάλωση νερού που ίσχυε στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., δεδομένου ότι λειτουργεί πλέον  η  μονάδα αντίστροφης όσμωσης.

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

 • 10,00€ το οποίο επιστρέφεται ατελώς στον καταναλωτή σε περίπτωση που αποδειχθεί λάθος καταμέτρησης από την Επιχείρηση

ΤΕΛΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 • Ορίζεται το ποσό των 20,00€ ανά φορτίο ως «Τέλος εναπόθεσης βοθρολυμάτων» στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα έως και 6 τόνων (όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων) για πελάτες εκτός Δήμου.
 • Ορίζεται το ποσό των 30,00€ ανά φορτίο ως «Τέλος εναπόθεσης βοθρολυμάτων» στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα άνω των 6 τόνων (όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων) για πελάτες εκτός Δήμου.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για τις ειδικές κατηγορίες των πολιτών ισχύουν οι εξής εκπτώσεις:

 1. 50% στους πολύτεκνους
 2. 50% στα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
 3. 50% σε μονογονεϊκές οικογένειες με 1 ανήλικο τουλάχιστον
 4. 25% σε τρίτεκνους που το ένα τέκνο τους είναι ανήλικο ή στρατιώτης ή φοιτητής έως 25 ετών
 5. 25% σε άπορους

 

Όλες οι εκπτώσεις αφορούν στην αξία κατανάλωσης νερού και γίνονται εφόσον προσκομιστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά για την κάθε κατηγορία και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 25.000,00€. Οι εκπτώσεις γίνονται μόνο για μία παροχή στην κύρια κατοικία και δεν ισχύουν για οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και για οικόπεδα εκτός σχεδίου.

Δικαίωμα να ενταχθούν στα εκπτωτικά τιμολόγια της επιχείρησης, έχουν όλοι όσοι δεν έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα προς την επιχείρηση. Όσοι ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο, χάνουν το δικαίωμα χρήσης του εκπτωτικού τιμολογίου σε περίπτωση που δεν εξοφλήσουν εγκαίρως δύο λογαριασμούς.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τρίμηνο και περιλαμβάνουν τα πάγια και την κατανάλωση του αντιστοίχου τριμήνου του προηγουμένου έτους,  στο 1ο και 3ο τρίμηνο, ενώ στο 2ο και 4ο τρίμηνο του έτους γίνεται καταμέτρηση και εκκαθάριση.

 • Η ελάχιστη χρέωση ενδεικτικών καταναλώσεων για υδρόμετρα, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε χώρο που δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και παρά την ειδοποίηση των χρηστών αυτοί δεν προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστήσουν δυνατό τον έλεγχο των υδρομέτρων, είναι 50m3 στον 1ο λογαριασμό και  διπλασιάζεται σε κάθε επόμενο λογαριασμό, δηλαδή 100m3 στον 2ο λογαριασμό, 200m3 στον 3ο λογαριασμό κ.ο.κ.
 • Η μη εξόφληση δεύτερου συνεχόμενου λογαριασμού επιφέρει την διακοπή της σύνδεσης άμεσα.
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής επιβαρύνονται οι λογαριασμοί με τους νόμιμους τόκους.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

 1. Οι Τιμές χρέωσης των καταναλωτών θα επανεξετάζονται ετησίως, τον Ιανουάριο κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους από την έγκριση της νέας τιμολογιακής πολιτικής, και τυχόν αναθεώρησή τους θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Θα γίνεται αναθεώρηση όλων των τιμών που προβλέπονται στα Τιμολόγια με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :

Tn = 55%*Tn-1x (1+ ΔΤΚn-1)+45%* Tn-1x (1+ ΔΤΕn-1)

Όπου :          Tn = Αναθεωρημένα τιμολόγια και τιμές για το έτος n

Tn-1 = Τιμολόγια και Τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αναθεώρησης

ΔΤΚ n-1 = Μέση μεταβολή στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή τους δώδεκα μήνες πριν από τον Δεκέμβριο του έτους n-1, που δημοσιεύτηκε από την ΕΛΣΤΑΤ

ΔΤΕ n-1 = Μέση μεταβολή στην  τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τους δώδεκα μήνες πριν από τον Δεκέμβριο του έτους n-1, που δημοσιεύτηκε από την ΕΛΣΤΑΤ

 • Το 45% αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας στο συνολικό κόστος.
 • Το 55% αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων δαπανών στο συνολικό κόστος.

 

Πίνακας 5

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

Τα αναμενόμενα έσοδα με την προτεινόμενη τιμολογιακή θα ανέλθουν στα 3.770.000€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα εσόδων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης (3.189.000€ και 584.000€ αντίστοιχα).

ΥΔΡΕΥΣΗ Α 2021
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Μ3/ΕΤΟΣ ΠΑΓΙΟ ΝΕΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΠΑΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΣ 487 600 292.200 292.200
ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 91 600 54.600 54.600
ΠΑΓΙΟ 21.990 32,00 703.680 703.680
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2.200.075 0,78 1.716.059 1.716.059
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  50% 224.988 0,37 34.289 34.289
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 25% 92.674 0,71 159.741 159.741
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 51.987 2,94 152.842 152.842
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ – ΣΤΑΝΕΣ 76.165 1,00 76.165 76.165
21.990 2.645.889 1.050.480 2.139.096 3.189.576

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α 2021
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Μ3/ΕΤΟΣ ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ 70% ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 70% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΣ 15 300 4.500 4.500
ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 26 300 7.800 7.800
ΠΑΓΙΟ Δ.Ε ΛΑΓΚΑΔΑ 4.039 60,00 242.340 242.340
ΠΑΓΙΟ ΣΟΧΟΣ-ΔΟΡΚΑΔΑ 1.480 20,00 29.600 29.600
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 492.444 0,55 268.874 268.874
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΔΑΜ 3.556 0,55 1.942 1.942
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  50% 40.930 0,19 7.572 7.572
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 25% 17.200 0,53 9.159 9.159
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 11.629 0 0
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ – ΣΤΑΝΕΣ 17.038 0,72 12.267 12.267
5.519 582.797 271.940 299.814 584.054

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α)

ΤΕΛΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εντός οικισμού με κατοικία, με παροχή 1/2’’ το κόστος να είναι 100,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 300,00€.
 2. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εντός οικισμού με κατοικία, με παροχή 3/4’’ το κόστος να είναι 150,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 300,00€.
 3. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εκτός οικισμού με κατοικία, με παροχή 1/2’’ το κόστος να είναι 600,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 1.000,00€.
 4. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εκτός οικισμού με κατοικία, με παροχή 3/4’’ το κόστος να είναι 800,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 1.200,00€.
 5. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 1’’ εντός οικισμού με κατοικία το κόστος να είναι 400,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 800,00€.
 6. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 1’’ εκτός οικισμού με κατοικία το κόστος να είναι 1.000,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 1.400,00€.
 7. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 2’’ το κόστος να είναι 1.600,00€.
 8. Τέλος σύνδεσης πυροσβεστικής φωλιάς το κόστος να είναι 1.600,00€.
 9. Δικαίωμα σύνδεσης αποχέτευσης το κόστος να είναι 200,00€.
 10. Εγγύηση κατανάλωσης οικιών για κάθε υδρόμετρο εντός σχεδίου το κόστος να είναι 100,00€.
 11. Εγγύηση κατανάλωσης οικιών για κάθε υδρόμετρο εκτός σχεδίου το κόστος να είναι 300,00€.
 12. Εγγύηση κατανάλωσης σε ακίνητα χωρίς κατοικία εντός σχεδίου το κόστος να είναι 300,00€.
 13. Εγγύηση κατανάλωσης σε ακίνητα χωρίς κατοικία εκτός σχεδίου το κόστος να είναι 500,00€.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 1. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 1.000,00€
 2. Σε περίπτωση παραβίασης σφραγίδας υδρομέτρου σύνδεσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 500,00€.
 3. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης πυροσβεστικού κρουνού το πρόστιμο να ανέρχεται στα 2.000,00€.
 4. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης αποχέτευσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 1.500,00€.
 5. Σε περίπτωση κάλυψης υδρομέτρου ή φρεατίου με υλικά ώστε να μην είναι δυνατός ο έλεγχός του το πρόστιμο να ανέρχεται στα 250,00€.
 6. Για θραύσεις αγωγών από υπαιτιότητα τρίτων η ελάχιστη χρέωση ανά διατομή αγωγού ύδρευσης να είναι:
  • Φ63/350,00€
  • Φ90/450,00€
  • Φ100/500,00€
  • Φ200/700,00€
  • Φ300/1.100,00€
  • Φ άνω των 300/1.600,00€

 

Σε περίπτωση δημιουργίας σοβαρών απωλειών ή ζημιών να επιμετρηθούν και να χρεωθούν πρόσθετα. Σε περίπτωση που από την θραύση του αγωγού δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα να εκτιμηθούν οι ζημιές και η χρέωσή τους να ανέρχεται στα 1.000,00€.

Σε περίπτωση κάλυψης από τρίτους καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης ή ύδρευσης, σχαρών συλλογής ομβρίων, βανών κ.λ.π. και μη ανύψωσης αυτών σε περίπτωση δημιουργίας νέου τάπητα ή νέου δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας που είναι κατασκευασμένα τα ανωτέρω και εφόσον δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την ανωτέρω παρέμβαση τρίτου, η Επιχείρηση να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς και η χρέωσή του να ανέρχεται στα 250,00€ για έκαστο εξ αυτών.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση επανασύνδεσης υδρομέτρου του οποίου η διακοπή έγινε με αίτημα καταναλωτή να χρεώνεται 20,00€.
 2. Τέλη απόφραξης για Μονοκατοικίες – Διπλοκατοικίες το κόστος να είναι 50,00€ ανά ώρα εργασίας.
 3. Τέλη απόφραξης για Πολυκατοικίες το κόστος να είναι 100,00€ ανά ώρα εργασίας.
 4. Σε περιπτώσεις βλαβών ιδιωτικών παροχών πριν το υδρόμετρο, το κόστος υλικών & εργασιών να επιμερίζεται κατά 50% στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και κατά 50% στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στην οποία βλάβη να επεμβαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός του ακινήτου. Για τις βλάβες εντός των ακινήτων, ακόμη και εάν αυτές βρίσκονται πριν το υδρόμετρο, να γίνονται με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη των ιδιωτών.

 

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προτείνεται η καθιέρωση του τέλους εγγύησης ενοικιαζομένων ακινήτων που θα πρέπει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Ιδιοκτήτης 100,00 €
Ενοικιαστής 200,00 €

Ειδικότερα, σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο ύδρευσης καθώς και στην καρτέλα του ιδιοκτήτη παράλληλα με το όνομα αυτού, με καταβολή εγγύησης ως άνω.

Η εγγύηση του ενοικιαστή  παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού ύδρευσης κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης. Απαραίτητη η προσκόμιση συμβολαίου ενοικίασης και τα ακριβή στοιχεία του ενοικιαστή.

Διατήρηση της χρέωσης των υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης με τις ίδιες τιμές που ισχύουν μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα:

ΥΔΡΕΥΣΗ

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ

Φ.Π.Α.

1 ΒΑΝΑ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΒΑΝΑ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
3 ΒΑΝΑ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
4 ΒΑΝΑ 2’ ΤΕΜΑΧΙΟ 30,00 €
5 ΒΑΝΑ 2 ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
6 ΒΑΝΑ 3’ ΤΕΜΑΧΙΟ 90,00 €
7 ΝΙΠΕΛ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
8 ΝΙΠΕΛ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
9 ΝΙΠΕΛ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
10 ΡΑΚΟΡ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
11 ΡΑΚΟΡ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
12 ΡΑΚΟΡ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
13 ΡΑΚΟΡ Α Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
14 ΡΑΚΟΡ Α Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
15 ΣΥΣΤΟΛΗ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
16 ΣΥΣΤΟΛΗ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
17 ΣΥΣΤΟΛΗ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
18 ΚΟΛΑΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
19 ΚΟΛΑΡΟ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
20 ΚΟΛΑΡΟ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 €
21 ΚΟΛΑΡΟ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
22 ΖΙΜΠΩ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
23 ΖΙΜΠΩ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
24 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
25 ΑΚΡΑΙΑ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
26 ΑΚΡΑΙΑ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
27 ΑΚΡΑΙΑ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,00 €
28 ΤΑΦ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
29 ΤΑΦ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
30 ΤΑΦ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 36,00 €
31 ΤΑΦ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 46,00 €
32 ΤΑΦ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 €
33 ΤΑΠΑ Θ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
34 ΤΑΠΑ Θ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
35 ΤΑΠΑ Θ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
36 ΤΑΠΑ Α ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
37 ΤΑΠΑ Α ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
38 ΤΑΠΑ Α 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
39 ΤΑΠΑ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
40 ΤΑΠΑ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
41 ΤΑΠΑ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
42 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ63 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
43 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 25,00 €
44 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 10” ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
45 ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 16,00 €
46 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 17,00 €
47 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 23,00 €
48 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1” ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
49 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2” ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00 €
50 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 m 1,50 €
51 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 m 2,00 €
52 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 m 2,50 €
53 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 m 2,50 €
54 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ63 16atm m 6,00 €
55 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ75 16atm m 8,00 €
56 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ90 16atm m 9,00 €
57 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ110 16atm m 12,00 €

 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

A/A

 

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ

Φ.Π.Α.

1 ΓΩΝΙΑ Φ11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΓΩΝΙΑ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
3 ΓΩΝΙΑ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
4 ΓΩΝΙΑ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
5 ΓΩΝΙΑ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
6 ΗΜΙΤΑΦ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
7 ΗΜΙΤΑΦ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
8 ΗΜΙΤΑΦ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
9 ΗΜΙΤΑΦ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
10 ΗΜΙΤΑΦ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
11 PVC Φ110 m 7,00 €
12 PVC Φ125 m 8,00 €
13 PVC Φ140 m 10,00 €
14 PVC Φ160 m 14,00 €
15 PVC Φ200 m 20,00 €

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι εργασίες να αφορούν σε εκσκαφή άνω των τριών μέτρων (3m). Οι χρεώσεις για τις εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφή να διαμορφωθούν ως εξής:

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ m 20,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ m 5,00 €

 

H ελάχιστη χρέωση εργασιών για εκσκαφή κάτω των 3m να είναι συνολικά:

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΠO 0 – 3 m

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ € ΠΡΟ Φ.Π.Α.

1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ 100,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ 60,00 €

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Σε όλα τα τιμολόγια χρεώνεται ο κατά νόμο και περίπτωση αντίστοιχος Φ.Π.Α. Σήμερα αυτός είναι 13% μόνο στην αξία του νερού και 24% σε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις.
 2. Για ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που μεταφέρονται σε άλλο ακίνητο, οι τυχόν οφειλές θα μεταφέρονται στη νέα οικία όπου διαμένουν ή στον νέο επαγγελματικό χώρο που μεταφέρονται.
 • Για ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που έχουν ανεξόφλητες οφειλές σε λογαριασμούς ύδρευσης και έχει γίνει διακοπή του υδρομέτρου λόγω χρέους, η οφειλή τους θα μεταφέρεται στη νέα οικία ή επαγγελματικό χώρο όπου έχουν μεταφερθεί.
 1. Για νέους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων, ιδιώτες ή επαγγελματίες, προκειμένου να γίνει αλλαγή στοιχείων του καταναλωτή και να δοθεί άδεια σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ, θα πρέπει να προσκομίζεται από την Ο.Υ. του Δήμου Λαγκαδά, βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο. Το ίδιο ισχύει για Δημότες που με αίτησή τους ζητούν διάφορες εργασίες από την ΔΕΥΑΛ (μεταφορά υδρομέτρων, αντικατάσταση αγωγών κ.λ.π).
 2. Σε περίπτωση ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, ο οποίος διατηρεί περισσότερους του ενός επαγγελματικούς χώρους (ιδίου ή διαφορετικού αντικειμένου), και δια τούτο έχει περισσότερα του ενός υδρόμετρα καταχωρημένα στο όνομα του ή στην επωνυμία του, η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τις οφειλές οι οποίες προκύπτουν από κάθε υδρόμετρο και να ενώσει αυτές σε μία, με παράλληλο δικαίωμα να διακόψει την παροχή υδροδότησης σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους του ιδίου ιδιοκτήτη -ενοικιαστή.
 3. Το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους διατηρείται και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης – ενοικιαστής έχει οφειλή σε ένα μόνο εκ των υδρομέτρων που είναι στο όνομα του – επωνυμία του, καθώς θεωρείται συνενωμένη η οφειλή κατά του ιδίου οφειλέτη. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας, οικιών εφόσον τα υδρόμετρα είναι καταχωρημένα στο ίδιο όνομα- ίδια επωνυμία καθώς επίσης και στην περίπτωση οικίας και επαγγελματικού χώρου με τον ίδιο ιδιοκτήτη – ενοικιαστή.
 • Εάν στο ίδιο ακίνητο (επαγγελματικός χώρος ή οικία) λειτουργούν περισσότερα του ενός υδρόμετρα και υπάρχει οφειλή σε ένα εξ αυτών, η οφειλή θεωρείται και στην περίπτωση αυτή συνενωμένη και η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υδροδότησης στο συγκεκριμένο ακίνητο δηλαδή να κάνει φραγή σε όλα τα υδρόμετρα.

 

Η αναπροσαρμογή της τιμολόγησης κρίνεται αναγκαία αφού μοναδικός στόχος είναι η αειφορία και η άριστη ποιότητα νερού που προϋποθέτουν υδατική πολιτική ικανή και βιώσιμη που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο της Επιχείρησης, όσο και των πολιτών  καθώς και στις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις οποίες η τιμολόγηση θα πρέπει να  λειτουργεί ως μέσο αποτροπής σπατάλης νερού.

Μόνο υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα επιτευχθεί:

 1. Η βελτίωση της υψηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών στους Δημότες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και τον ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησής τους
 2. Η εξοικονόμηση των μεγάλου μεγέθους λειτουργικών δαπανών
 3. Η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης
 4. Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (Π.Ε.Π., Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., Τ.Σ.) καθώς και η κάλυψη έργων που δεν καλύπτεται από αυτά.
 5. Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας της Επιχείρησης βάσει συγχρόνων μορφών οργάνωσης και διοίκησης.
 6. Η εφαρμογή συστήματος διασφάλισης ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες – καταναλωτές.

 

Αυτό που θα κρίνει πάντως την επιτυχία της πολιτικής κοστολόγησης του νερού σύμφωνα με την αξία του, είναι το κατά πόσον θα γίνει κοινή συνείδηση στους πολίτες ότι δεν αποτελεί ένα ακόμη εισπρακτικό μέσον από μέρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά και δεν στοχεύει πουθενά αλλού, παρά μόνο στην προστασία του πολύτιμου φυσικού αγαθού από τη σπάταλη χρήση και την ποιοτική υποβάθμιση. Ο τελικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών της ζωής, καθώς και η προσπάθεια αποκατάστασης της σημερινής κοινωνικής αδικίας, όπως είναι το γεγονός άλλοι να σπαταλούν και να ρυπαίνουν το νερό και άλλοι να αναγκάζονται να το πληρώνουν ή να το καθαρίζουν.

Η έναρξη ισχύος της παρούσας τιμολογιακής πολιτικής ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που την εγκρίνει, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. Η λήξη ισχύος της παρούσας τιμολογιακής πολιτικής, θα καθορισθεί με
νεότερη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ.

 

Και κάλεσε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθυντή, μελέτησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 – 2024, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

 • τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/23-08-1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
 • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων
 • το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000
 • τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ και την κατάργηση του Κανονισμού 1083/2006, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία με δέκα (10) θετικές ψήφους και μία (1) αρνητική του κου Βαρβαλιού Βασιλείου, ο οποίος αιτιολόγησε την ψήφο του ως εξής: «Θεωρώ ότι το νερό σαν δημόσιο αγαθό δεν πρέπει να είναι είδος πολυτελείας για τον  πολίτη,  ο οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον στις βασικές του ανάγκες και δεν νοείται να πληρώνει το νερό για «χρυσό». Για το λόγο αυτό, ψηφίζω κατά των αυξήσεων των τιμολογίων της Επιχείρησης»

 

 • Εγκρίνει την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Λαγκαδά ως ακολούθως :

 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 30 0,40
31 – 60 0,45
61 – 80 0,50
80-100 0,55
101 – 150 0,65
151 – 200 1,50
>200 2,50

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 30 0,45
31 – 60 0,50
61 – 80 0,55
80-100 0,65
101 – 130 0,80
131-160 1,00
161 και άνω 1,50

 

ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ – ΝΠΔΔ ΧΡΗΣΗ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 30 0,60
31 – 60 0,65
61 – 80 0,70
80-100 0,80
101 – 150 1,10
 151 και άνω 1,60

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΕΥ ΚΤΗΣΜΑΤΟΣ

ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΤΙΜΗ (€/m3)
0 – 50 1,80
51 – 100 2,70
101 – 150 3,60
150 και άνω 5,40

 

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ – ΣΤΑΒΛΟΙ

 • 1,00€/m3 ανεξαρτήτου κλίμακας

ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 • 8,00€/τρίμηνο

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%

 • Καταργείται

 

ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ

 • 6,00€/τρίμηνο
 • Το τέλος θα εφαρμοσθεί μόνον και όταν η ΔΕΥΑ θα τοποθετήσει τον έξυπνο μετρητή

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕΛ

 • 10,00€/τρίμηνο
 • Το τέλος θα εφαρμοσθεί στους ιδιοκτήτες βόθρων όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • 5,00€/τρίμηνο

 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕΛ

 • 35% επί της καθαρής αξίας του νερού
 • Το τέλος θα εφαρμοσθεί στους ιδιοκτήτες βόθρων όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων

 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • 35% επί της καθαρής αξίας του νερού

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

 • 5,00€/ τρίμηνο
 • Αφορά όλους τους οικισμούς που διαθέτουν δίκτυο ομβρίων ανεξαρτήτου κλίμακας και μεγέθους.

 

ΤΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 • 10€ ανά στρέμμα για κάθε φορά ποτίσματος και ανεξαρτήτου καλλιέργειας

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Ετήσιο τέλος ύδρευσης Δημοτικών ακινήτων          600,00€
 • Ετήσιο τέλος αποχέτευσης Δημοτικών ακινήτων    300,00€
 • Αφορά ακίνητα ή χρήσεις που δεν διαθέτουν υδρομετρητή. Εάν διαθέτουν θα πληρώνουν τα αντίστοιχα πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης και την ογκομετρική χρέωση.

Τ.Κ ΑΔΑΜ

 • Για την Τ.Κ. Αδάμ προτείνεται η κατάργηση της μείωσης 20% στην κατανάλωση νερού που ίσχυε στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., δεδομένου ότι λειτουργεί πλέον η  μονάδα αντίστροφης όσμωσης.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

 • 10,00€ το οποίο επιστρέφεται ατελώς στον καταναλωτή σε περίπτωση που αποδειχθεί λάθος καταμέτρησης από την Επιχείρηση

ΤΕΛΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 • Ορίζεται το ποσό των 20,00€ ανά φορτίο ως «Τέλος εναπόθεσης βοθρολυμάτων» στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα έως και 6 τόνων (όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων) για πελάτες εκτός Δήμου.
 • Ορίζεται το ποσό των 30,00€ ανά φορτίο ως «Τέλος εναπόθεσης βοθρολυμάτων» στην Ε.Ε.Λ. με αυτοκίνητα άνω των 6 τόνων (όταν ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής βοθρολυμάτων) για πελάτες εκτός Δήμου.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για τις ειδικές κατηγορίες των πολιτών ισχύουν οι εξής εκπτώσεις:

 

 1. 50% στους πολύτεκνους
 2. 50% στα άτομα με αναπηρία 67% και άνω
 3. 50% σε μονογονεϊκές οικογένειες με 1 ανήλικο τουλάχιστον
 4. 25% σε τρίτεκνους που το ένα τέκνο τους είναι ανήλικο ή στρατιώτης ή φοιτητής έως 25 ετών
 5. 25% σε άπορους

 

Όλες οι εκπτώσεις αφορούν στην αξία κατανάλωσης νερού και γίνονται εφόσον προσκομιστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά για την κάθε κατηγορία και το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 25.000,00€. Οι εκπτώσεις γίνονται μόνο για μία παροχή στην κύρια κατοικία και δεν ισχύουν για οικόπεδα, επαγγελματικούς χώρους και για οικόπεδα εκτός σχεδίου.

Δικαίωμα να ενταχθούν στα εκπτωτικά τιμολόγια της επιχείρησης, έχουν όλοι όσοι δεν έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα προς την επιχείρηση. Όσοι ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο, χάνουν το δικαίωμα χρήσης του εκπτωτικού τιμολογίου σε περίπτωση που δεν εξοφλήσουν εγκαίρως δύο λογαριασμούς.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά τρίμηνο και περιλαμβάνουν τα πάγια και την κατανάλωση του αντιστοίχου τριμήνου του προηγουμένου έτους,  στο 1ο και 3ο τρίμηνο, ενώ στο 2ο και 4ο τρίμηνο του έτους γίνεται καταμέτρηση και εκκαθάριση.

 • Η ελάχιστη χρέωση ενδεικτικών καταναλώσεων για υδρόμετρα, τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα σε χώρο που δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και παρά την ειδοποίηση των χρηστών αυτοί δεν προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για να καταστήσουν δυνατό τον έλεγχο των υδρομέτρων, είναι 50m3 στον 1ο λογαριασμό και διπλασιάζεται σε κάθε επόμενο λογαριασμό, δηλαδή 100m3 στον 2ο λογαριασμό, 200m3 στον 3ο λογαριασμό κ.ο.κ.
 • Η μη εξόφληση δεύτερου συνεχόμενου λογαριασμού επιφέρει την διακοπή της σύνδεσης άμεσα.
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής επιβαρύνονται οι λογαριασμοί με τους νόμιμους τόκους.

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

 1. Οι Τιμές χρέωσης των καταναλωτών θα επανεξετάζονται ετησίως, τον Ιανουάριο κάθε επόμενου ημερολογιακού έτους από την έγκριση της νέας τιμολογιακής πολιτικής, και τυχόν αναθεώρησή τους θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Θα γίνεται αναθεώρηση όλων των τιμών που προβλέπονται στα Τιμολόγια με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Tn = 55%*Tn-1x (1+ ΔΤΚn-1)+45%* Tn-1x (1+ ΔΤΕn-1)

Όπου :          Tn = Αναθεωρημένα τιμολόγια και τιμές για το έτος n

Tn-1 = Τιμολόγια και Τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία της αναθεώρησης

ΔΤΚ n-1 = Μέση μεταβολή στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή τους δώδεκα μήνες πριν από τον Δεκέμβριο του έτους n-1, που δημοσιεύτηκε από την ΕΛΣΤΑΤ

ΔΤΕ n-1 = Μέση μεταβολή στην  τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τους δώδεκα μήνες πριν από τον Δεκέμβριο του έτους n-1, που δημοσιεύτηκε από την ΕΛΣΤΑΤ

 

 • Το 45% αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας στο συνολικό κόστος.
 • Το 55% αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής των υπολοίπων δαπανών στο συνολικό κόστος.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α)

ΤΕΛΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εντός οικισμού με κατοικία, με παροχή 1/2’’ το κόστος να είναι 100,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 300,00€.
 2. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εντός οικισμού με κατοικία, με παροχή 3/4’’ το κόστος να είναι 150,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 300,00€.
 3. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εκτός οικισμού με κατοικία, με παροχή 1/2’’ το κόστος να είναι 600,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 1.000,00€.
 4. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης για ακίνητα εκτός οικισμού με κατοικία, με παροχή 3/4’’ το κόστος να είναι 800,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 1.200,00€.
 5. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 1’’ εντός οικισμού με κατοικία το κόστος να είναι 400,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 800,00€.
 6. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 1’’ εκτός οικισμού με κατοικία το κόστος να είναι 1.000,00€, χωρίς κατοικία το κόστος να είναι 1.400,00€.
 7. Τέλος σύνδεσης υδροδότησης ακινήτων με παροχή 2’’ το κόστος να είναι 1.600,00€.
 8. Τέλος σύνδεσης πυροσβεστικής φωλιάς το κόστος να είναι 1.600,00€.
 9. Δικαίωμα σύνδεσης αποχέτευσης το κόστος να είναι 200,00€.
 10. Εγγύηση κατανάλωσης οικιών για κάθε υδρόμετρο εντός σχεδίου το κόστος να είναι 100,00€.
 11. Εγγύηση κατανάλωσης οικιών για κάθε υδρόμετρο εκτός σχεδίου το κόστος να είναι 300,00€.
 12. Εγγύηση κατανάλωσης σε ακίνητα χωρίς κατοικία εντός σχεδίου το κόστος να είναι 300,00€.
 13. Εγγύηση κατανάλωσης σε ακίνητα χωρίς κατοικία εκτός σχεδίου το κόστος να είναι 500,00€.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 1. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 1.000,00€
 2. Σε περίπτωση παραβίασης σφραγίδας υδρομέτρου σύνδεσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 500,00€.
 3. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης πυροσβεστικού κρουνού το πρόστιμο να ανέρχεται στα 2.000,00€.
 4. Σε περίπτωση παράνομης σύνδεσης αποχέτευσης το πρόστιμο να ανέρχεται στα 1.500,00€.
 5. Σε περίπτωση κάλυψης υδρομέτρου ή φρεατίου με υλικά ώστε να μην είναι δυνατός ο έλεγχός του το πρόστιμο να ανέρχεται στα 250,00€.
 6. Για θραύσεις αγωγών από υπαιτιότητα τρίτων η ελάχιστη χρέωση ανά διατομή αγωγού ύδρευσης να είναι:
  • Φ63/350,00€
  • Φ90/450,00€
  • Φ100/500,00€
  • Φ200/700,00€
  • Φ300/1.100,00€
  • Φ άνω των 300/1.600,00€

 

Σε περίπτωση δημιουργίας σοβαρών απωλειών ή ζημιών να επιμετρηθούν και να χρεωθούν πρόσθετα. Σε περίπτωση που από την θραύση του αγωγού δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα να εκτιμηθούν οι ζημιές και η χρέωσή τους να ανέρχεται στα 1.000,00€.

Σε περίπτωση κάλυψης από τρίτους καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης ή ύδρευσης, σχαρών συλλογής ομβρίων, βανών κ.λ.π. και μη ανύψωσης αυτών σε περίπτωση δημιουργίας νέου τάπητα ή νέου δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας που είναι κατασκευασμένα τα ανωτέρω και εφόσον δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την ανωτέρω παρέμβαση τρίτου, η Επιχείρηση να προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς και η χρέωσή του να ανέρχεται στα 250,00€ για έκαστο εξ αυτών.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση επανασύνδεσης υδρομέτρου του οποίου η διακοπή έγινε με αίτημα καταναλωτή να χρεώνεται 20,00€.
 2. Τέλη απόφραξης για Μονοκατοικίες – Διπλοκατοικίες το κόστος να είναι 50,00€ ανά ώρα εργασίας.
 3. Τέλη απόφραξης για Πολυκατοικίες το κόστος να είναι 100,00€ ανά ώρα εργασίας.
 4. Σε περιπτώσεις βλαβών ιδιωτικών παροχών πριν το υδρόμετρο, το κόστος υλικών & εργασιών να επιμερίζεται κατά 50% στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και κατά 50% στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και στην οποία βλάβη να επεμβαίνει η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός του ακινήτου. Για τις βλάβες εντός των ακινήτων, ακόμη και εάν αυτές βρίσκονται πριν το υδρόμετρο, να γίνονται με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη των ιδιωτών.

 

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Προτείνεται η καθιέρωση του τέλους εγγύησης ενοικιαζομένων ακινήτων που θα πρέπει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
Ιδιοκτήτης 100,00 €
Ενοικιαστής 200,00 €

Ειδικότερα, σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του ονόματος του ενοικιαστή στο ειδοποιητήριο ύδρευσης καθώς και στην καρτέλα του ιδιοκτήτη παράλληλα με το όνομα αυτού, με καταβολή εγγύησης ως άνω.

Η εγγύηση του ενοικιαστή  παρακρατείται άτοκα και επιστρέφεται με την εκκαθάριση του λογαριασμού ύδρευσης κατά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης. Απαραίτητη η προσκόμιση συμβολαίου ενοικίασης και τα ακριβή στοιχεία του ενοικιαστή.

Διατήρηση της χρέωσης των υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης με τις ίδιες τιμές που ισχύουν μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα:

ΥΔΡΕΥΣΗ

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ

Φ.Π.Α.

1 ΒΑΝΑ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΒΑΝΑ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
3 ΒΑΝΑ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
4 ΒΑΝΑ 2’ ΤΕΜΑΧΙΟ 30,00 €
5 ΒΑΝΑ 2 ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
6 ΒΑΝΑ 3’ ΤΕΜΑΧΙΟ 90,00 €
7 ΝΙΠΕΛ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
8 ΝΙΠΕΛ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
9 ΝΙΠΕΛ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
10 ΡΑΚΟΡ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
11 ΡΑΚΟΡ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
12 ΡΑΚΟΡ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
13 ΡΑΚΟΡ Α Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
14 ΡΑΚΟΡ Α Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
15 ΣΥΣΤΟΛΗ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
16 ΣΥΣΤΟΛΗ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
17 ΣΥΣΤΟΛΗ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
18 ΚΟΛΑΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
19 ΚΟΛΑΡΟ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
20 ΚΟΛΑΡΟ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 8,00 €
21 ΚΟΛΑΡΟ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
22 ΖΙΜΠΩ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
23 ΖΙΜΠΩ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
24 ΖΙΜΠΩ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
25 ΑΚΡΑΙΑ Φ63 ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
26 ΑΚΡΑΙΑ Φ75 ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
27 ΑΚΡΑΙΑ Φ90 ΤΕΜΑΧΙΟ 18,00 €
28 ΤΑΦ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
29 ΤΑΦ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
30 ΤΑΦ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 36,00 €
31 ΤΑΦ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 46,00 €
32 ΤΑΦ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50,00 €
33 ΤΑΠΑ Θ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
34 ΤΑΠΑ Θ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
35 ΤΑΠΑ Θ 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
36 ΤΑΠΑ Α ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
37 ΤΑΠΑ Α ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
38 ΤΑΠΑ Α 1’ ΤΕΜΑΧΙΟ 3,00 €
39 ΤΑΠΑ Φ63 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
40 ΤΑΠΑ Φ75 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 €
41 ΤΑΠΑ Φ90 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 €
42 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ63 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 12,00 €
43 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 16” ΤΕΜΑΧΙΟ 25,00 €
44 ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 10” ΤΕΜΑΧΙΟ 15,00 €
45 ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 16,00 €
46 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ½’ ΤΕΜΑΧΙΟ 17,00 €
47 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ¾’ ΤΕΜΑΧΙΟ 23,00 €
48 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1” ΤΕΜΑΧΙΟ 60,00 €
49 ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 2” ΤΕΜΑΧΙΟ 200,00 €
50 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 m 1,50 €
51 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 m 2,00 €
52 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 m 2,50 €
53 ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32 m 2,50 €
54 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ63 16atm m 6,00 €
55 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ75 16atm m 8,00 €
56 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ90 16atm m 9,00 €
57 ΣΩΛΗΝΑ PE Φ110 16atm m 12,00 €

 

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

A/A

 

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ

Φ.Π.Α.

1 ΓΩΝΙΑ Φ11 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
2 ΓΩΝΙΑ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
3 ΓΩΝΙΑ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
4 ΓΩΝΙΑ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
5 ΓΩΝΙΑ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
6 ΗΜΙΤΑΦ Φ110 ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 €
7 ΗΜΙΤΑΦ Φ125 ΤΕΜΑΧΙΟ 6,00 €
8 ΗΜΙΤΑΦ Φ140 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,00 €
9 ΗΜΙΤΑΦ Φ160 ΤΕΜΑΧΙΟ 11,00 €
10 ΗΜΙΤΑΦ Φ200 ΤΕΜΑΧΙΟ 20,00 €
11 PVC Φ110 m 7,00 €
12 PVC Φ125 m 8,00 €
13 PVC Φ140 m 10,00 €
14 PVC Φ160 m 14,00 €
15 PVC Φ200 m 20,00 €

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Οι εργασίες να αφορούν σε εκσκαφή άνω των τριών μέτρων (3m). Οι χρεώσεις για τις εργασίες που περιλαμβάνουν εκσκαφή να διαμορφωθούν ως εξής:

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ. ΤΙΜΗ (€) ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ m 20,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ m 5,00 €

 

H ελάχιστη χρέωση εργασιών για εκσκαφή κάτω των 3m να είναι συνολικά:

Α/Α ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΑΠO 0 – 3 m

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΕ € ΠΡΟ Φ.Π.Α.

1 ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ/ΤΣΙΜΕΝΤΟ 100,00 €
2 ΣΕ ΧΩΜΑ 60,00 €

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

 1.  Σε όλα τα τιμολόγια χρεώνεται ο κατά νόμο και περίπτωση αντίστοιχος Φ.Π.Α. Σήμερα αυτός είναι 13% μόνο στην αξία του νερού και 24% σε όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις.
 1. Για ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που μεταφέρονται σε άλλο ακίνητο, οι τυχόν οφειλές θα μεταφέρονται στη νέα οικία όπου διαμένουν ή στον νέο επαγγελματικό χώρο που μεταφέρονται.
 • Για ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που έχουν ανεξόφλητες οφειλές σε λογαριασμούς ύδρευσης και έχει γίνει διακοπή του υδρομέτρου λόγω χρέους, η οφειλή τους θα μεταφέρεται στη νέα οικία ή επαγγελματικό χώρο όπου έχουν μεταφερθεί.
 1. Για νέους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων, ιδιώτες ή επαγγελματίες, προκειμένου να γίνει αλλαγή στοιχείων του καταναλωτή και να δοθεί άδεια σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ, θα πρέπει να προσκομίζεται από την Ο.Υ. του Δήμου Λαγκαδά, βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο. Το ίδιο ισχύει για Δημότες που με αίτησή τους ζητούν διάφορες εργασίες από την ΔΕΥΑΛ (μεταφορά υδρομέτρων, αντικατάσταση αγωγών κ.λ.π).
 2. Σε περίπτωση ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, ο οποίος διατηρεί περισσότερους του ενός επαγγελματικούς χώρους (ιδίου ή διαφορετικού αντικειμένου), και δια τούτο έχει περισσότερα του ενός υδρόμετρα καταχωρημένα στο όνομα του ή στην επωνυμία του, η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τις οφειλές οι οποίες προκύπτουν από κάθε υδρόμετρο και να ενώσει αυτές σε μία, με παράλληλο δικαίωμα να διακόψει την παροχή υδροδότησης σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους του ιδίου ιδιοκτήτη -ενοικιαστή.
 3. Το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους διατηρείται και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης – ενοικιαστής έχει οφειλή σε ένα μόνο εκ των υδρομέτρων που είναι στο όνομα του – επωνυμία του, καθώς θεωρείται συνενωμένη η οφειλή κατά του ιδίου οφειλέτη. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας, οικιών εφόσον τα υδρόμετρα είναι καταχωρημένα στο ίδιο όνομα- ίδια επωνυμία καθώς επίσης και στην περίπτωση οικίας και επαγγελματικού χώρου με τον ίδιο ιδιοκτήτη – ενοικιαστή.
 • Εάν στο ίδιο ακίνητο (επαγγελματικός χώρος ή οικία) λειτουργούν περισσότερα του ενός υδρόμετρα και υπάρχει οφειλή σε ένα εξ αυτών, η οφειλή θεωρείται και στην περίπτωση αυτή συνενωμένη και η ΔΕΥΑΛ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της υδροδότησης στο συγκεκριμένο ακίνητο δηλαδή να κάνει φραγή σε όλα τα υδρόμετρα.

 

 • Οι λογαριασμοί θα εκδίδονται…………..
 • Ως προς την Τ.Κ. Αδάμ, καταργείται η μείωση στην κατανάλωση νερού που ίσχυε στα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για το λόγο ότι πλέον λειτουργεί η μονάδα αντίστροφης όσμωσης.
 • Η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης θα έχει εφαρμογή από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που την εγκρίνει, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.
 • Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1069/1980.

 

 • Αναθέτει τα περαιτέρω στον Πρόεδρο και την Υπηρεσία.

 

 

Αριθμός Απόφασης

-258/2022-

 

 

      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξενιτίδης Γεώργιος     

     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. Mπούρας Αθανάσιος
 2. Αναστασιάδης Νικόλαος
 3. Βάγιος Χρήστος
 4. Βαρβαλιός Βασίλειος
 5. Μπίζπος Κωνσταντίνος
 6. Μπρατάνης Αστέριος
 7. Παντούσης Βασίλειος
 8. Παρασίδης Αναστάσιος
 9. Πατλιάκας Εμμανουήλ
 10. Σαρίκου Άννα

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ