16 Οκτωβρίου 2019

Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Επικαιροποίησης στοιχείων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά, Ματαπά 3, Τ.Κ. 57200, Λαγκαδάς – Θεσσαλονίκης, τηλ. 23940 23230 – 22520 (στο εξής η «ΔΕΥΑΛ»), παρέχει στους Καταναλωτές της  την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Επικαιροποίησης Στοιχείων, τα προσωπικά τους στοιχεία και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται για την πιστοποίηση και ταυτοποίησή τους σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΔΕΥΑΛ και την ισχύουσα νομοθεσία (στο εξής η «Υπηρεσία»).  Με τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Καταναλωτής αποδέχεται τους παρακάτω όρους χρήσης:

Χρήση της Υπηρεσίας

Μέσω της Υπηρεσίας ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για μεταβολή/συμπλήρωση των στοιχείων του (πχ ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) και να αποστέλλει, σε ψηφιοποιημένη μορφή έγγραφα που τον αφορούν (πχ δήλωση Ε9 κλπ) με σκοπό τη συμπλήρωση/ανανέωση/ επικαιροποίησή τους. Το είδος των στοιχείων και των εγγράφων που μπορούν να γίνουν δεκτά με τον τρόπο αυτό μπορεί να διαφοροποιείται κατά καιρούς κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΥΑΛ (προέλευση, προθεσμία έκδοσης και άλλες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις).  Τα υποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, ακέραια και στη μορφή αρχείου που θα υποδεικνύεται εκάστοτε από την ΔΕΥΑΛ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας για την υποβολή εγγράφων με άλλο περιεχόμενο ούτε κακόβουλων, υβριστικών ή άλλου παράνομου περιεχομένου εγγράφων.

Ευθύνη Χρήστη και Δηλώσεις κατά τη χρήση της Υπηρεσίας

Ο καταναλωτής γνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ότι: α) οι υποβαλλόμενες αιτήσεις, δηλώσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα προέρχονται αποκλειστικά από τον ίδιο, ο οποίος έχει εισέλθει στην υπηρεσία επικαιροποίησης στοιχείων , β) ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα αποτελούν ακριβή και γνήσια αντίγραφα των επισήμων που έχουν εκδοθεί από τις αναφερόμενες σε αυτά Αρχές ή Υπηρεσίες και τα οποία, εάν του ζητηθεί, πρέπει να τα προσκομίσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ  στη μορφή που θα του ζητηθεί, γ) η ΔΕΥΑΛ δικαιούται αφού προβεί στους ελέγχους που είναι κατάλληλοι και σύμφωνοι με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, να αποδεχτεί ή να απορρίψει τις ζητούμενες μεταβολές ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, δ) εφ’ όσον τα στοιχεία γίνουν αποδεκτά και καταχωρηθούν στο σύστημα της ΔΕΥΑΛ, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ΔΕΥΑΛ όπου προβλέπεται και απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, τις αποφάσεις και λοιπές διατάξεις της ΔΕΥΑΛ και γενικά, για κάθε νόμιμο σκοπό (ενδεικτικά: για την αποστολή αλληλογραφίας, την τηλεφωνική επικοινωνία κλπ), ε) αν ο Καταναλωτής διαπιστώσει οποιαδήποτε στιγμή ότι τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο αρχείο της ΔΕΥΑΛ και τον αφορούν δεν είναι ακριβή, οφείλει να ζητήσει άμεσα τη συμπλήρωση/διόρθωσή τους, στ) ο Καταναλωτής ευθύνεται αποκλειστικά και οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ΔΕΥΑΛ, στον ίδιο ή σε τρίτους από την υποβολή ανακριβών ή ψευδών στοιχείων ή την παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας.

Η ΔΕΥΑΛ δικαιούται να τροποποιεί, κατά την εύλογη κρίση της, τους παρόντες όρους, ιδίως εάν αυτό επιβάλλεται από το νομικό/κανονιστικό πλαίσιο και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ακόμα και να καταργήσει ή να περιορίσει την Υπηρεσία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο καταναλωτής θα ειδοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.