Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 57.980,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες κατασκευής και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων της ΔΕΥΑ Λαγκαδά».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/04/2019 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10:30 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, Ματαπά 3, Δήμος Λαγκαδά, Τ.Κ: 57200, Νομός Θεσσαλονίκης.

Σχετικά αρχεία:

  1. Αναλυτική διακήρυξη

  2. Περίληψη διακήρυξης

  3. Τεχνική περιγραφή – Π.Υ. μελέτης

  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

  5. Τ.Ε.Υ.Δ.