(Δελτίο Τύπου) Χρηματοδότηση ύψους 1.607.789,90€ για τη ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 1.607.789,90€ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά εξασφάλισε χρηματοδότηση για δύο πρωτοποριακά για τον Δήμο μας έργα ύψους: α) 1.362.005,00€ για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας (SCADA) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά» και β) 245.784,90€ για τη «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού». Συγκεκριμένα:

 

α) Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος SCADA εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και σκοπό έχει την αξιοποίηση και εξοικονόμηση των υδατικών πόρων των δικτύων της Δ.Ε. Λαγκαδά, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα & αποτελεσματικά σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι διακοπές υδροδότησης λόγω βλαβών στους κεντρικούς αγωγούς του δικτύου των οικισμών.

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. Λαγκαδά, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό, μέσω των οποίων θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας την επί 24ώρου βάσης εποπτεία του, τον έλεγχο ποιότητας νερού, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, την επισήμανση των βλαβών, τον εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών νερού.

 

β) Το Master Plan εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΥΑ Λαγκαδά και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους καταναλωτές.

Στόχοι του είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω της ελαχιστοποίησης ρυπαντικών ουσιών στο πόσιμο νερό και ειδικά στην πηγή του, της σωστής επεξεργασίας του ύδατος και της σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης. Η επίλυση των προβλημάτων του δικτύου & της ποιότητας νερού προϋποθέτει μία ευρύτερη προσέγγιση, που να καλύπτει και προβλήματα δυνατοτήτων επίτευξης των τιθέμενων ορίων (π.χ. μέθοδοι επεξεργασίας, τεχνολογικές δυνατότητες, τρόποι λειτουργίας), επαρκούς προστασίας των προσλαμβανομένων νερών (προστασία φυσικών υδάτινων σωμάτων) και λειτουργίας και προστασίας του δικτύου διανομής (δευτερογενείς ρυπάνσεις, σφάλματα συνδέσεων κλπ.).

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών  για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων  για τα προαναφερθέντα έργα.