Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν.4412/2016

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

 

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής που αφορά στη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Σ.Α.Ν.) ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» συνολικού προϋπολογισμού 245.659,32 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02 – 10 – 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 07 – 10 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

 

Σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη
 2. Περίληψη διακήρυξης
 3. Φάκελος σύμβασης
 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

 1. Προϋπολογισμός Υποέργου 1
 2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υποέργου 1
 3. Τ.Ε.Υ.Δ. Υποέργου 1
 4. Ενημερωτικό 1_ Υποέργου 1
 5. Ενημερωτικό 2_ Υποέργου 1

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

 1. Προϋπολογισμός Υποέργου 2
 2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Υποέργου 2
 3. Τ.Ε.Υ.Δ. Υποέργου 2
 4. Ενημερωτικό 1_ Υποέργου 2
 5. Ενημερωτικό 2_ Υποέργου 2