Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Προκήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 59.825,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λαγκαδά έτους 2020-2021».

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/03/2020 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης της παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:30 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Λαγκαδά, Ματαπά 3, Δήμος Λαγκαδά, Τ.Κ: 57200, Νομός Θεσσαλονίκης.

Διακήρυξη

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης