ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

 

Η ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής Αστικών Λυμάτων των Οικισμών “Λαγυνά”, “Καβαλλάρι” και “Άσσηρος” του Δήμου Λαγκαδά & Έργων Αύξησης Δυναμικότητας ΕΕΛ Λαγκαδά» εκτιμώμενης αξίας 1.037.373,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/06/21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 06/07/21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

 

Σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. Περίληψη Διακήρυξης
  4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  5. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
  6. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής
  7. ΕΕΕΣ_pdf
  8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  9. Οριζοντιογραφία