Επιβολή προσαυξήσεων στους εκπρόθεσμους λογαριασμούς

Από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι στο τέλος του μήνα θα επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις σε όλους τους εκπρόθεσμους λογαριασμούς. Συγκεκριμένα μετά τη λήξη προθεσμίας πληρωμής κάθε λογαριασμού, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,73% επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού για κάθε μήνα καθυστέρησης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν τις οφειλές τους  έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον λογαριασμό  .