Ενημέρωση προς τους καταναλωτές

Παρακαλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι δεν ήταν εφικτό να παραλάβουν λογαριασμούς ύδρευσης ή δεν πραγματοποιήθηκε η μέτρηση του υδρομέτρου τους λόγω απουσίας του καταναλωτή από το ακίνητο , να απευθύνονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στα τηλέφωνα  2394025700  & 2394022520 ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία, ώστε να λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση.

Επίσης, υπενθυμίζονται στους καταναλωτές τα εξής:

  • Να μεριμνούν για την έγκαιρη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών τους  έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στον λογαριασμό, διότι σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις 0,73% επί της καθαρής αξίας του λογαριασμού για κάθε μήνα καθυστέρησης σε όλους τους εκπρόθεσμους λογαριασμούς.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι άνω των 293€ η υπηρεσία θα αποστέλλει τις οφειλές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ (Εφορίες)