14 Μαρτίου 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – DISCLAIMER

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία είναι εμπιστευτικά και προορίζονται αποκλειστικά για χρήση του φυσικού ή νομικού προσώπου στο οποίο απευθύνονται. Εάν δεν είστε ο ενδεδειγμένος παραλήπτης, οφείλετε να μην το αντιγράψετε, αναμεταδώσετε, χρησιμοποιήσετε ή αποκαλύψετε το περιεχόμενό του. Οφείλετε να ενημερώσετε τον αποστολέα του μηνύματος για την εσφαλμένη λήψη του και αμέσως να διαγράψετε το αντίγραφο από το σύστημά σας. O παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη ιού στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα συνημμένα σε αυτό αρχεία. Η ΔΕΥΑ Λαγκαδά αρνείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ιό ή άλλα αρχεία που περιέχονται σε αυτό το Email.

DISCLAIMER This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you are not the intended recipient, you should not copy it, re-transmit it, use it or disclose its contents, you should notify the sender of receiving the email in error, and immediately delete the copy from your system. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. Municipal water supply company of Lagada accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email and any files transmitted with it.